ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Η παράκληση προς τον άγιο Λουκά τον Ιατρό

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΛΟΥΚΑΝ ΤΟΝ IΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΤΟΝ ΡΩΣΟΝ.
Από εδώ & εδώ


Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, το Θεός Κύριος και το εξης του Αγίου.

Ηχος δ'. Ο Υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Ως Ιεράρχης του Χριστού αιγληφόρος, και ια­τρός των ασθενούντων μερόπων, και πρε­σβευτής Λουκά προς τον Φιλάνθρωπον, τους επιζητούντας σου, την θεόσδοτον χάριν, μη ελλείπης ά­γιε, από πάσης ανάγκης, και χαλεπών του βίου ανα­γκών, διαφυλάττων, ταις θειαις πρεσβείαις σου.

Θεοτοκίον.Ου σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε, τα δυναστείας σου λαλειν οι ανάξιοι* ει μη γαρ συ προιστασο πρεσβεύουσα, τις ημας ερρύσατο, εκ τοσούτων κινδύνων; τις δε διεφύλαξεν, εως νυν ελευθέρους; ουκ αποστώμεν Δέσποινα εκ σου σους γάρ δού­λους σώζεις, αει εκ παντοίων δεινών.
Ο Ν ' ψαλμός και ο κανών ου η ακροστιχίς.«Λουκά ιατρέ τους νοσούντας ίασαι. Ιωήλ»
Ωδή α'. Ηχος πλ. δ'. Υγράν διοδεύσας.

Λουκά Αρχιθύτα τον Ιησούν, πάντοτε δυσώπει , υπέρ πάντων ημων λιταίς, νόσων λυτρωθήναι δυσιάτων , και δυσπραγίας του βίου πανόλβιε.

Ορμάς τας ατάκτους των ηδονών , Λουκά και εννοίας , ψυχοφθόρους των γεηρών , τη ση προστασία Ιεράρχα , εκ της ψυχής μου ανάσπασον πρόρριζον.

Υφέρπων δολίως ο πονηρός , προσβάλλει με ό­ντως , αρρωστήμασι τοις δεινοίς , αλλ' ως θεοκίνητος ακέστωρ*, την ιατρείαν Λουκά δος μοι τάχιστα.

Θεοτοκίον.Καμάτου του σώματος και ψυχής , τους δούλους σου Μήτερ , ελευθέρωσον σαις λιταίς , και χάρισαι πάσι την Ελπίδα , του πλατυσμού καί ανέσεως Δέσποινα .

Ωδή γ'. Ουρανίας αψίδος.
Απορρήτως την χάριν , τα σα οστά δίδωσι , τοις προσερχομένοις εν πίστει , ταύτα ασπάσα-σθαι , εν Σαγματά τη Μονή , και εν τη χώρα Ρωσίας , ως πηγή αείρροος , Λουκά αοίδιμε .

Ιαθήναι λιταίς σου , παρακαλώ άγιε , εκ της τα­ραχής του νοός μου , και της δειλίας μου , συ γαρ ως εύτολμος , εν τοις καιροίς τοις εσχάτοις , Χριστού την αλήθειαν , Λουκά εκήρυξας .

Αρχιθύτης υπάρχων , εν ουρανώ έπαρον , τας σε­πτός σου χείρας θεόφρον , προς τον Φιλάν-θρωπον , απαλλαγήναι με , αμπλακημάτων παντοίων , ως αν την σωτήριον , τρίβον πορεύσωμαι .


Θεοτοκίον.Τας συμβάσεις του βίου , και δυσμενή σκάνδα­λα , τας επιφοράς του βελίαρ , και μηχανήματα , γηίνων θέλγητρα , καί των ματαίων ορέξεις , αφ' η­μών άπόστησον , Παντοβασίλισσα.
Διάσωσον , ω Ιεράρχα Λουκά τους σε ανυμνούντας , εκ κινδύνων και πονηρών καταστάσεων , και εκ των νόσων κατ' άμφω , σημειοφόρε.

Επίβλεψον , εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε , ε­πί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν , και ίασαι της ψυχής μου το άλγος .

Αίτησις , και το Κάθισμα.
Πρεσβεία θερμή.

Εν χρόνοις τοίς νυν , Λουκά Αρχιεπίσκοπε , εφάνης πιστοίς , παραμυθία άφατος , διό μη παύ­ση άγιε , συντηρών προμηθεία τη κρείττονι , ως παρρησίαν σχών εν ουρανώ , τους πόθω φωνούντας το σόν όνομα .

Ωδή δ'. Εισακήκοα Κύριε.
Ρίζαν έκκοψον άγιε , της δαιμονικής σαφώς αθεότητος , και Λουκά προς αγαθότητα, ίθυνας ψυχάς των ανυμνούντων σε.

Επί σοι τας ελπίδας μου , έχων Ιεράρχα σεβασμιώτατε , νυσταγμόν της ραθυμίας μου , στή-σαι ο φιλόϋλος εφίεμαι.

Τω φλογμώ παραβάσεων , και ασεβημάτων Λου­κά Επίσκοπε , εκτακείσαν την καρδίαν μου , δρόσισον ρανίσι του ελέους σου.


Θεοτοκίον.Ο υπάρχων αχώρητος , και πληρών τα πάντα Θεός εχώρησεν , εν τη μήτρα σου Πανάμωμε , ον υπέρ ημών αεί ικέτευε.
Ώδή ε' Φώτισον ημάς.

Υψωσον Λουκά , προς την άνωθεν λαμπρότητα , τα νοήματα ημών των εμπαθών , διαλύων α­μαρτίας τα φαντάσματα.

Στόνον των ψυχών , και σωμάτων τα αλγήματα , Ιεράρχα ζωηφόροις σου λιταίς , μη ελλιπής ιατρεύσαι των τιμώντων σε.

Νυν εν Σαγματά , τας μερίδας των λειψάνων σου , οι μονάζοντες κατέχοντες Λουκά , ταις ευχαίς σου εκζητούσι την ειρήνευσιν.


Θεοτοκίον.Ον υπερφυώς , Θεοτόκε απεκύησας , δυσωπούσα μη ελλείπης εσαεί , εκλυτρώσασθαι ημάς εξ απογνώσεως.

Ωδή στ'. Την δέησιν εκχεώ.
Συστήματα πονηρών εκύκλωσαν , τας ψυχάς η­μών Λουκά Ιεράρχα , και σαρκικών τα αμέ­τρητα πάθη, προς ακρασίας τον λάκκον καθέλκουσιν , ημάς τους κράζοντας προς σέ εκ φθοράς τους ικέτας σου λύτρωσον.

Οδήγησον προς λιμένα εύδιον , Ιεράρχα του Χριστού τους πεσόντας , εν κλυδωνίω της ζά-
ζάλης του βίου και εν αβύσσω παγιδων του οφεως ως κεκτημενος προς Θεόν την καλην παρησίαν πανεύφημε. 

Δόξα Πατρί… Υπαρχων τωνλογισμών αναπλεως Ιεραρχα πολυφρόντιδος βιου και μερίμνων καθ' εκάστην ο τάλας εν ηδοναίς ψυχοφθόροις του σώματος εκ βαθους αίρω την φωνήν προς το θείον με φως καθοδηγησον. 
Και νύν… Νυν βαρει των εμπαθών πταισμάτων μου καλυφθησα η καρδία μου σθενει, και μη τολμών ατενίσαι προς ύψος του ουρανού Θεοτόκε ο άσωτος αιτούμαι αφεσιν κακών πανσενει σου πρεσβεία Θεόνυμφε. 

Διάσωσον ω Ιεράρχα Λουκά τους σε ανυμνούντας εκ κινδύνων και πονηρών καταστάσεων και εκ των νόσων κατ' άμφω σημαιοφόρε. 
Άχραντε η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, έπ' εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν. 

Αίτησις και το Κοντάκιον. Ήχος β'. Τοις των αιμάτων σου. 

Ως Ιεράρχης Λουκά αξιάγαστε Συμφερουπόλεως πασης ο προεδρος τοις προσιούσιν εν πίστει τη λάρνακα των σων λειψάνων αγίασον χαριτι παρέχων κατ' άμφω την ίασιν. 

Και ευθύς τό Προκείμενον. Ήχος δ' Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει, και ωσεί κέδρος η εν τω Λιβάνω πληθυνθήσεται. 

Στίχος. Πεφυτευμένος εν τω Οίκω Κυρίου, εν ταις αυλαίς του Θεού ημών εξανθήσουσιν. 

Ευαγγέλιον. Εκ του κατά Λουκάν (ΣΤ΄. 17-19) 

Τω καιρώ εκείνω ήλθε προς τον Ιησούν όχλος μαθητών αυτού, και πλήθος πολύ λαού, από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, οι ήλθαν ακούσαι αυτού, και ιαθήναι από των νόσων αυτών, και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντο. Και πας ο όχλος εζήτει απτεσθαι αυτού∙ ότι δύναμις παρ' αυτού εξήρχετο, και ιάτο πάντας. (Θ΄. 1-2) Συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκα Μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς δύναμιν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια, και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλέν αυτούς κηρύσειν την βασιλείαν του Θεού, και ιάσθαι τους ασθενούντας. (Ι΄. 16-21). Και έλεγεν αυτοίς. Ο ακούν υμών , εμού ακούει∙ και ο αθετών υμάς, εμέ αθετεί∙ ο δε εμέ αθετών , αθετεί τον αποστείλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς , λέγοντες. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματί σου. Είπε δε αυτοίς. Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίνων , και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού , και υμάς ου μη αδικήση. Πλήν εν τούτω μη χαίρετε, ότι τα πεύματα υμίν υποτάσσεται∙ χαίρετε δε μάλλον , ότι τα ονόματα υμών εγράφη εν τοίς ουρανοίς. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάσατο τω Πνεύματι ο Ιησούς , και είπεν∙ Εξομολογούμαι σοι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλλυψας αυτά νηπίοις∙ ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθεν σου. 

Δόξα. Ταις του Ιεράρχου, πρεσβείαις ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων. 
Και νυν. Ταίς της Θεοτόκου, πρεσβείαις ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων. 
Στίχ. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου, εξάλειψον το ανόμημά μου. 

Προσόμοιον. Ήχος πλ. β'. Όλην αποθέμενοι 
Άγιε Ανάργυρε Ρωσίας πάσης το κλέος της Συμφερουπόλεως ένδοξε διδάσκαλε και Επίσκοπε τας δεινάς μάστιγας των αρρωστηματων πυρετών τε και τα τραύματα των προσιοντων σοι ίασαι Λουκά τω ελέει σου και ταις ικετηρίαις προς τον σον Φιλάνθρωπον Κύριον. Πάντιμε ακέστορ ελπις κεκμηκότων αρραγής μη επιλάθη δωρήσασθε πάσι τα ευφρόσυνα. 

Το «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου» κ.τ.λ. 

Ωδή ζ'. Οι εκ της Ιουδαίας. 

Άγιε του Θεού… Τη ση σκέπη προστρέχω Ιεράρχα αιτούμενος την καρδιάν μου την γεμουσαν ακάνθας της υπερηφανίας και δαιμόνων θρασύτητος αποκαθάραι ταις σαις εντεύξεσι Λουκά μου. 

Άγιε του Θεού… Αγιώτατε Πάτερ νοητών Αιθιόπων και κακοτρόπων βροτών συμβασως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρους συντήρησον τους εξαιτούντας Λουκά την σην επικουρίαν. 

Δόξα Πατρί… Στηριγμόν εν τη θλίψει εν πελάγει του βίου του Σαγματά η μονή τα λείψανα σου πατερ κατεχουσα το θαρσος καθ' εκαστην αρύεται. Ίνα προς πλάτος χαρας της όντως καταντήση. 

Και νύν… Ιησού τας αγκάλας της θερμής σου αγάπης και θυμηδίας ομού υπάνοιξον μοι Σώτερ λιταίς της σης τεκούσης ίνα ψάλλω γηθόμενος ο των Πατέρων ημων Θεός ευλογητός ει. 

Ωδή η'. Τον Βασιλέα. 

Άγιε του Θεού… Ατρέμας Πάτερ προ των βημάτων αθέων ωμολόγησας Χριστόν Εσταυρωμένον ον μη διαλίπης υπέρ ημών λιτάζων. 

Άγιε του Θεού… Σοφίας μάκαρ της θεικής ων δοχείον τον θυμόν και ταραχώδεις εννοήσεις θραύσον της ψυχής μου Λουκά σημειοφόρε. 

Δόξα Πατρί… Άγιε λύσον της ταλαιπώρου ψυχής μου και του σώματος τους πονους και οδύνας, συ γαρ, Αρχιθύτης τυγχάνεις και ακέστωρ. 

Και νύν… Ισχύς η όντως και η ελπίς και το φάος ,η παράκλησης και ίαμα κατ' άμφω Δέσποινα υπάρχεις ημών των ορθοδόξων. 

Ωδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον. 
Άγιε του Θεού… Ιάτρευσον τας νόσους των ψυχοπασχόντων και αλγουμένων Λουκά υπέρ έννοιαν διευθετών τας εννοίας αυτών μακάριε. 

Άγιε του Θεού Ως μέλισσα ετρύγεις την σοφίαν πάσσαν επί της γης Ιεράρχα αοίδιμε διο νοός μοου απέλασον την σκοτόμαιναν. 

Δόξα Πατρί… 
Ηδέως οι Πατέρες μάνδρας Σαγματίου τα σα οστά ως μαργάρους κατέχοντες επιζητούσιν θεόφρον την σην αντίληψιν. 

Και νύν… 
Λαόν των ορθοδόξων φύλαττε εκ λύκων αιρετικών Παναγία Πανύμνητε αποκαλύπτουσα πάσαν αυτών κακότητα. 

Το «Άξιον εστί», και τα Μεγαλυνάρια. 
Χαίροις επισκόπων ο κοινωνός της Ρωσίας πάσης ο θεόσοφος ιιατρός χαίροις της Κριμαίας ο θείος ποιμενάρχης Λουκά των Ορθοδόξων ο νέος άγιος. 

Έχων την σοφίαν παρά Θεού των νενοσηκότων εθεράπευες τα δεινά και τους πεπτοκότας εν λάκκω των αθέων τη ση δυνάμει Πάτερ Λουκά εξήρπασας. 

Πάντα τα ονείδη δια Χριστόν, φύλακας διώξεις και αικίας σωματικάς σκύβαλα ηγήσω και έφερες γενναίως Λουκά σημειοφόρε και ακατάβλητε. 

Θαύματα τεράστια τω λαώ η σεπτή σωρρός σου εν Ρωσία επιτελε'ι, και εν Σαγματίω, εκ ταύτης αι μερίδες εκβλύζουσιν ιάσεις Λουκά τοις πάσχουσι. 

Ηύγασας ως ήλιος παμφαής εν Συμφερουπόλει τας χορείας των ευσεβών και της αθεΐας εμείωσας το σκότος, εν χώρα της Ρωσίας Λουκά αοίδιμε. 

Μάνδρα των θρεμμάτων των λογικών εν τω Σαγματίω ταις πρεσβείαις σου προς Χριστόν φύλαττε θεόφρων εκ πάσης κακουργίας δαιμόνων των εχθίστων Λουκά πανάριστε. 

Πάσαι των αγγέλων αι στρατιαί… 

Τρισάγιον, είτα… 

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. Του α'. 
Τον συνάναρχον λόγον. Ιατρόν και ποιμένα, Λουκά τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Αρχιερέα λαμπρόν, τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τας εξορίας, τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακαίς, τας θλίψεις και τα ονείδη, τον επ' εσχάτων φανέντα, εν τη Ρωσία νέον Άγιον. 

Εκτενής και Απόλυσις, μεθ' ην το εξής. 

Ήχος β'. Ότε εκ του ξύλου. 
Πάτερ Ιεράρχα του Χριστού, ένδοξε Λουκά μη κατόκνει, επιστασίαις σου, εν ποικίλαις θλίψεσι και περιστάσεσι, συντηρών τον φιλόχριστον λαόν του Κυρίου, τον επικαλούμενον εν ευλαβεία πολλή, όνομα το σον θεοφόρε, και υμνολογούντα ενθέως, θαύματα και βίον σου τον άγιον. 
Δέσποινα πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως. 
Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού. φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. 
Δι' ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: