ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012

Τις καλύβες μου καίω...


Η παράξενη περίπτωση του αγίου Μάξιμου του Καυσοκαλύβη...

 
Από το ωραίο ιστολόγιο Τι και πώς

Ο Αγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης γεννήθηκε στη Λάμψακο, πού ήταν περίφημη μικρασιατική πόλη παρά τον Ελλήσποντο, από ενάρετους γονείς.  
Μόλις δεκαεπτά ετών αναχωρεί της οικίας του, ο κατά κόσμον Μανουήλ, και έρχεται στο όρος του Γάνου της Ανατολικής Θράκης, όπου ασπάζεται τον μοναχισμό.
Μετά την κοίμηση του ενάρετου Γέροντός του [=πνευματικού του πατέρα] Μάρκου επισκέπτεται πολλούς ασκητές στο Παπίκιον όρος της Θράκης και ιερά προσκυνήματα της Κωνσταντινουπόλεως προς ωφέλεια ψυχής.
Μέσα στον κόσμο «υπεκρίνετο μωρίαν, και εφαίνετο εις τους ανθρώπους σαλός, ο κατά αλήθειαν σοφός, διά να μην του αποτίναξη τον καρπόν της αρετής ο άνεμος της ανθρωπαρεσκείας» [=παρίστανε το βλαμμένο και φαινόταν στους ανθρώπους τρελός, αυτός που ήταν στην πραγματικότητα σοφός, για να μην του εξανεμίσει τον καρπό της αρετής ο άνεμος της ανθρώπινης δόξας].
Στην Κωνσταντινούπολη γνωρίσθηκε με τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο και τον πατριάρχη άγιο Αθανάσιο.
Κατόπιν φθάνει στο Άγιον Όρος και πρώτα υποτάσσεται στο κοινόβιο της Μεγίστης Λαύρας υπηρετώντας τους πατέρες με τα πιο ευκαταφρόνητα διακονήματα. Εκεί δέχεται θεία οράματα και ανεβαίνει στην κορυφή του Άθωνα, όπου η Θεοτόκος, η κυρία του Όρους, του λέει: «Λάβε την χάριν κατά δαιμόνων, ο σεπτός αθλοφόρος και κατοίκησε εις τα πρόποδα της κορυφής του Άθωνος διότι τούτο είνε θέλημα του Υιού μου, διά να ανέβης εις ύψος αρετής, και να γένης διδάσκαλος και οδηγός εις πολλούς, και να σώσης αυτούς». 
 
 
Τότε έλαβε και γεύθηκε ουράνιο άρτο.
Από τότε άρχισε να ζει με μοναδική ακτημοσύνη. «Ως άϋλος σχεδόν, απερνούσε την ζωήν του εις έρημους και αβάτους τόπους και μόνον μικράν καλύβαν έφτιανε και μετ' ολίγον την έκαιε, και έφευγεν εκείθεν, διά τούτο και ελέγετο πλανημένος ομού και καυσοκαλύβης».
Έφθασε να μιμηθεί τον βίο των μεγάλων οσίων.
Καθώς φαίνεται, από τις διηγήσεις του στον όσιο Γρηγόριο τον Σιναΐτη, είχε την αδιάλειπτο προσευχή, τη θέα του ακτίστου φωτός και άλλες θείες θεωρίες [=θεϊκές οπτασίες]. Ακόμη απέκτησε το χάρισμα της προοράσεως, της διοράσεως, της προφητείας και θαυματουργίας.
Εκοιμήθη σε ηλικία 95 ετών, 13 Ιανουαρίου 1365 και ετάφη στον τάφο που είχε ετοιμάσει μόνος του. Σύντομα τιμήθηκε ως άγιος.
Μετά την κοίμησή του, από τα θαυματουργά λείψανα του ανέβλυσε μύρο.
 

2 σχόλια:

Σαλογραια η Ευαν.Παναγοπούλου-Κουτσούκου είπε...

Μεγάλη μορφή ο άγιος Μάξιμος, ο Καυσοκαλύβης.
Ας πρεσβεύει για κάθε ψυχή Ορθοδόξου, θλιβομένη και καταπονουμένη και το Φοβερόν και Άγιόν Του Όνομα, επικαλουμένη.
Τον θαυμαστό του βίο, μας τον άφησε ο άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, που τον συνάντησε και μίλησε μαζί του.

bermilias είπε...

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α ´ . Τὸν συνάναρχον Λόγον
Μητρικῆς ἐκ νηδύος ὅσιε Μάξιμε, ἐκλογῆς ὡς δοχεῖον ἀνατεθεὶς τῷ Θεῷ, τοῦ θείου γνόφου ὡς Μωσῆς κατηξίωσε, καὶ τὰ πόρρω προορᾷν κατὰ τὸν μέγαν Σαμουήλ, τοῦ Ἄθω τὸ θεῖον θαῦμα, τῆς Θεοτόκου ὁ λάτρης, ᾗ καὶ πρεσβεύοις Πάτερ ὑπὲρ ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ´. Τῇ Ὑπερμάχῳ
Ἐπὶ τῆς γῆς σου τὸν καλὸν δρόμον τετέλεκας, πρὸς ἀοράτους συμπλοκὰς παραταξάμενος, ἀλλ᾿ οὐράνιον ἀπέλαβες κατοικίαν , καὶ ἐδέξω ἐκ χειρὸς Θεοῦ τὸν στέφανον• ἐκ παντοίων οὖν δεινῶν με ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι, Χαίροις Μάξιμε Ὅσιε.

Μεγαλυνάριον
Αἴγλῃ ἀπροσίτῳ καταστραφθείς , τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς Παρθένου τε καὶ Ἁγνῆς, ὤφθης ὑψιβάμων, μετὰ σαρκὸς πολεύων, τὰ ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον, Ὅσιε Μάξιμε.