ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Τροπάρια νεώτερων & σύγχρονων αγίων και οσιακών μορφών

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Ανεπίσημα τροπάρια, γραμμένα από ιδιώτη λαϊκό υμνογράφο.

Τροπάρια αγίου Ιννοκεντίου Βενιαμίνωφ, μητροπολίτου Μόσχας, μεγάλου ιεραποστόλου της Αλάσκας (31 Μαρτίου 1879)

Image result for αγίου Ιννοκεντίου Βενιαμίνωφ

(Ψάλλεται όπως το) Των αγίων ο χορός. Ήχος πλ. α΄.
Εν ερήμω παγερά εύρες το Φως της ζωής και φλόγα θερμοτάτην. Ήναψας γαρ εν καρδία, όσιε, τω πυρσώ Θεότητος τρισηλίου, πυρ το νοερόν αγάπης και χάριτος, καταυγάζων πάντας, ω Ιννοκέντιε.

Ταπεινούς ιθαγενείς φέρων λαμπρώς εις Χριστόν εβάπτισας αξίως, νέου Αδάμ γένος θείον ηύξησας, εκδυσάμενος χιτώνας τους δερματίνους. Εν Αμερικής τη χώρα διέπρεψας, σελαγίζων, πάτερ, ως φως ουράνιον.  

Απολυτίκιο προς τιμήν του αγίου νεομάρτυρος Πέτρου του Αλεούτου († 1815, 12 Δεκεμβρίου)

Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Ανδρείος ανέτειλας εν τοις εσχάτοις καιροίς, δημίους κατήσχυνας διά την πίστιν Χριστού, προσφέρων το αίμα σου· όθεν σε προσκυνούμεν ορθοδόξων τα πλήθη, Πέτρον τον εξ Αλάσκας ωραιότατον μάρτυν, αιτούμενοι πρεσβείαν θερμήν υπέρ των ψυχών ημών.

 
Απολυτίκιο προς τιμήν του οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς
(7 Απριλίου 1979)

 
Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτην.
Ο φωστήρ της Σερβίας, μονής Τσέλιου το καύχημα, των εσχάτων χρόνων ο μέγας εν Ευρώπη φιλόσοφος, ο γέρων Ιουστίνος ο σοφός, πρεσβεύει τω Θεώ υπέρ ημών. Όθεν πάντες οι των λόγων σου κοινωνοί βοώμεν, πάτερ Όσιε· φώτισον τους ηγέτας των εθνών, θραύσον αδίκων δύναμιν, στρέψον τους διδασκάλους προς Θεόν, αγνή πρεσβεία σου.

Τροπάρια αγίου Νεομάρτυρος Ευγενίου Ροντιόνωφ
( 23 Μαΐου 1996)

 εικόνα από misha

Απολυτίκιον. Τον συνάναρχον Λόγον. Ήχος πλ. α΄.
Σταυρόν τίμιον φέρων επί του στήθους σου και δι’ αυτόν μαρτυρήσας εν τω αιώνι τω νυν, ανυψώθης προς Θεόν, μάρτυς Ευγένιε. Πόθος Χριστού γαρ του Θεού κατενίκησεν εν σοι τον πόνον υπέρ μητρός σου, και εν χώρα της Τσετσενίας θάλλεις ως θείος αιματόχρους ανθός.

Κοντάκιον. Τη Υπερμάχω.
Τον εκ Ρωσίας ευγενώς νυν ανατείλαντα, νουθετηθέντα υπό μάμμης προς ευσέβειαν, ανυμνήσωμεν, ω φίλοι, μετά δακρύων. Ημερών γαρ εκατόν βασάνους έλαβεν, κεφαλήν δε τω Χριστώ θερμώς προσέφερε, ώ κραυγάσωμεν, Χαίροις, μάρτυς Ευγένιε.

Μεγαλυνάριον.
Μάρτυρα νεώτατον του Χριστού, θείον στρατιώτην και μεγάλον εν θαυμαστοίς, αιχμαλώτων ρύστιν, στρατιωτών προστάτην, Ευγένιον Ροντιόνωφ πάντες τιμήσωμεν.

Απολυτίκιο π. Σεραφείμ Ρόουζ του εν Πλατίνα Καλιφόρνιας (2 Σεπτ. 1982)

Image result for π. σεραφειμ ροουζ
Φωτο από εδώ
Τον συνάναρχον Λόγον. Ήχος πλ. α΄.
Τω Σεραφείμ της Πλατίνης ευηκοήσωμεν, όστις, φερώνυμος ρόδων, άρωμα πνέει Θεού και ως ρόδον παραδείσου νυν εξήνθησεν. Ος, εκ βορβόρου των παθών ανεδύθη καθαρός ως τίμιος μαργαρίτης και συνειδήσεις πυρσεύει πυρσώ ρημάτων και δογμάτων Χριστού.

Νεομάρτυρας π. Δανιήλ Συσόεφ, ιεραπόστολος και ομολογητής
(Μόσχα, 19 Νοεμβρίου 2009)

Απολυτίκιον. Τον συνάναρχον Λόγον. Ήχος πλ. α΄.
Των αρχαίων μαρτύρων οδόν ηγάπησας, ευαγγελίζεσθαι τρέχων τους εν Ρωσσία λαούς, αληθείας θησαυρούς παρέχων άπασιν. Όθεν, Χριστώ τω Λυτρωτή υπέρ ποίμνης εξ εθνών δεδώρισαι την ψυχήν σου, πάτερ Δανιήλ Συσόεφ, πάντας ημάς καλείς προς μίμησιν.
 
 
   
Δείτε και:
Χαιρετισμοί προς τιμήν του Νεομάρτυρα π. Δανιήλ Συσόεφ
Ενότητα στο blog μας γι' αυτόν
Τροπάρια του στιχουργού Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: