ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Three contemporary Orthodox Saints & the African peoples...


Τρεις σύγχρονοι Ορθόδοξοι Άγιοι και οι αφρικανικοί λαοί...

Orthodox Christian Initiative for Africa
ΕΛΛΗΝΙΚΑ αμέσως μετά το αγγλικό

  
l-r: sts Jacob, Paisios & Porpyrios (icon from here)

Saints Porphyrios of Kafsokalyvia (an area, whose name means "the hut burner", on Holy Mount Athos), Paisios the Hagiorite and Jacob of Evia are three contemporary Saints of the Orthodox Church, who lived in Greece during the 20th century and "slept in the Lord" (=they departed from this life) after 1990.

All three of them were Orthodox Monks, who had lived since their childhood in the way of life that was taught by Jesus Christ, His Apostles, and the holy Fathers of the Church - a way of life that has been preserved and upheld for over 2000 years in the Orthodox Church.
They had dedicated themselves to God through monastic living - which is the perfect form of Christian life, and an attempt to emulate the angelic life, in accordance with the words of the Lord regarding the kingdom of heaven in Matthew 22:30: "...for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven...", as well as other fundamental teachings of the Lord and the Apostles, as in Matthew 19:10-12 and 21 and 1 Corinthians 7:32-35, but also as observed in the last verse of chapter 1 of Luke's Gospel. They had reached such spiritual heights, that they were filled with Divine Grace and lived inside the divine light - the Uncreated Light. 

They had chosen to remain poor in money, but were wealthy in love, faith and the other gifts of the Holy Spirit (Acts 3:6-7,  1 Cor. chapter 12,  Galatians chapter 5).  While still living here on earth God had bestowed them with overwhelming miracle-working and prophetic charismas - similar to those of the Apostles and the Prophets (as it has occurred and still occurs to innumerable other Orthodox Saints in every era) - thanks to which Saints, thousands of people from many lands had benefited from their wise counsels and had been blessed by their prayers.
Many miracles and appearances by them have taken place, even after their repose; after all, God "is not God of the deceased, but of the living" (Matthew 22:32).

We can see here several photos with Orthodox African Christians (from Cameroon), holding the icon of the three Saints, on the feast day of All Saints 2018, which is celebrated in the Orthodox Church one week after Pentecost Sunday and feast day of the Holy Spirit. 
These three Saints are naturally suited to the African peoples, just as they are suited to every person and every people who are more concerned about faith and love and are not greedy for money, who desire the peace and the freedom offered by Jesus, and  - albeit facing life's difficulties and the polymorphous evil that attacks and fights good people - first seek the Kingdom of Heaven where there are no racial or other discriminations.

Translation from Greek K.N.

Holy icon of sts David & Jacob of Evia, from the Orthodox Church of Theotokos Life-Giving Spring, st David of Evia & st Jacob (Iakobos) of Evia, in Nyamahana, Tanzania (more here)

You can see

Saint Porfyrios the Kafsokalyvitis
Saint Paisios of Mount Athos (1924-1994), Feast day: July 12
Saint Paisios of Athos in the Youth Culture of Greece (photos + video)
Saint Jacob of Evia
LIVE, BEYOND THE LIMITS!
Books about St Paisios of Holy Mount (1924-1994) in English, Albanian, Arabic, Bulgarian, French, German, Greek, Spanish, Italian, Persian, Russian, Serbian & Turkish (pdf)  


"We are called to holiness!" ― Two orthodox voices from Africa about the Sunday of All Saints

"That is the purpose of the Church, to make people holy" : Sunday of All Saints
  The Orthodox Church in Cameroon (tag here)
The Orthodox Church in Tanzania (tag here)
Orthodox Monasticism (tag here)
"Let the mouth become basil and a rose": St. Sophia the Righteous, the "Ascetic of the Panagia" (May 6th)

World Bank working paper: Orthodox Christianity opened path to communism
Orthodox Church & Capitalism: Orthodox Fathers of Church on poverty, wealth and social justice
Is capitalism compatible with Orthodox Christianity?
Grace and “the Inverted Pyramid”
Weak, Sick, Poor, Tired: A Story for Losers
Why Orthodox Men Love Church

The Kingdom of Heaven, where racial discrimination has no place
"THE WAY" - An Introduction to the Orthodox Faith
St. Justin Popovic: Whither does humanistic culture lead?
The Church as the Liberated Zone: "All we Christians are terrorists..."


Holy Liturgy in the Orthodox Church in Katanga (Democratic Republic of Congo) on the Feast Day of st Paisios, July 12 2018 (from here)

Τρεις σύγχρονοι Ορθόδοξοι Άγιοι και οι αφρικανικοί λαοί...

Εικ. από εδώ

Οι άγιοι Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Παΐσιος ο Αγιορείτης και Ιάκωβος της Εύβοιας είναι τρεις σύγχρονοι άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι έζησαν στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα και «κοιμήθηκαν» (δηλ. έφυγαν από αυτή τη ζωή) μετά το 1990.

Και οι τρεις ήταν ορθόδοξοι μοναχοί, που έζησαν από την παιδική τους ηλικία με τον τρόπο ζωής που δίδαξαν ο Ιησούς Χριστός, οι απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και ο οποίος διατηρείται και εφαρμόζεται εδώ και 2000 χρόνια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αφιερώθηκαν στο Θεό μέσω του μοναχισμού – που είναι η τελειότερη μορφή χριστιανικής ζωής, μια προσπάθεια μίμησης της ζωής των αγγέλων, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου για τη βασιλεία των ουρανών στο Ματθ. 22, 30: «εν γαρ τη αναστάσει ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται, αλλ’ ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισί», καθώς και άλλων θεμελιωδών διδασκαλιών του Κυρίου και των αποστόλων, όπως στα Ματθ. 19, στίχοι 10-12 και 21, Α΄ Κορινθίους 7, 32-35, ενώ βλ. και κατά Λουκάν ευαγγέλιο, τελ. στίχος του κεφ. 1 – και έφτασαν σε τέτοιο πνευματικό ύψος, ώστε γέμισαν από τη θεία χάρη και ζούσαν μέσα στο θείο Φως, το άκτιστο Φως.

Έμειναν πάντα φτωχοί σε χρήμα, αλλά πλούσιοι σε αγάπη, πίστη και τα άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (Πράξεις 3, 6-7, Α΄ Κορινθίους κεφ. 12, Γαλάτας κεφ. 5). Ενώ ακόμη ζούσαν εδώ στη γη, ο Θεός τους πρόσφερε συγκλονιστικά θαυματουργικά και προφητικά χαρίσματα, όμοια με εκείνα που διέθεταν οι απόστολοι και οι προφήτες (όπως έχει συμβεί και συμβαίνει σε αμέτρητους άλλους ορθόδοξους αγίους και αγίες όλων των εποχών) και χιλιάδες άνθρωποι από πολλές χώρες έλαβαν τις σοφές συμβουλές τους και ευλογήθηκαν μέσω των προσευχών τους. Ακόμη και μετά την κοίμησή τους έχουν συμβεί πολλά θαύματα και εμφανίσεις τους, διότι ο Θεός «δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων» (Ματθ. 22, 32).

Εδώ βλέπουμε μερικές φωτογραφίες με Αφρικανούς ορθόδοξους χριστιανούς (από το Καμερούν), που κρατούν την εικόνα των τριών αγίων, την Κυριακή των Αγίων Πάντων 2018, που εορτάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μία εβδομάδα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και την εορτή του αγίου Πνεύματος. Οι τρεις άγιοι ασφαλώς ταιριάζουν απόλυτα στους λαούς της Αφρικής, όπως και σε κάθε άνθρωπο και κάθε λαό που ενδιαφέρεται για την πίστη και την αγάπη και δεν είναι άπληστος για χρήματα, σε κάθε άνθρωπο και κάθε λαό που επιθυμεί την ειρήνη και την ελευθερία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός και, αν και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής και το πολύμορφο κακό που επιτίθεται και πολεμά τους καλούς ανθρώπους, όμως ζητεί πρώτα απ’ όλα τη Βασιλεία των Ουρανών, εντός της οποίας δεν υπάρχουν φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.

Πηγή των φωτογραφιών: Στον Ορθόδοξο Αμπελώνα της Αφρικής
Δείτε και αυτό το άρθρο για τον άγιο Παϊσιο

Επίσης: 
Άθεοι, αναζητητές, άγιοι & ερημίτες (θαυμαστή εμφάνιση του αγίου Παϊσίου) 
Ο δεκάλογος: Ένα άγνωστο κείμενο του Οσίου Παϊσίου (;) γραμμένο σε τοίχο 
Aziz Porfirios - Aziz Paisios (Türkçe Altyazılı)

Δεν υπάρχουν σχόλια: