ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 18 Απριλίου 2015

Meryem Ana, Kutsalların Kutsalı - Yaşam bağışlayan kaynak


ZVODOXOS PHGHΤουρκόφωνο αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο με αφορμή την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής. Επιμέλεια Α. Α. (ευχαριστούμε και ευχόμαστε να έχει πάντα την ευλογία της Παναγίας μας). Για την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής δείτε ελληνικά εδώ & εδώ.

Balıklı Ayazması

Το προσκύνημα του Μπαλουκλί (Ζωοδόχος Πηγή)
ortodokslartoplulugu.org

Balıklı Ayazması

Asıl adı “Zoodohos Piyi” dir.”Yaşam bağışlayan kaynak” anlamına gelir.Meryem Annemize ithaf edilmiştir ve İstanbul’un en tanınmış ayazmasıdır.Silivrikapı dışında,Merkezefendi ve Silivrikapı merzarlıkları arasından, Kozlu-Ayazma yolu üzerindeki Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı içinde bulunur. 

Balıklı Ayazması 1

II.Mahmud’un 1833 tarihli fermanı ile ayazma yanına büyük kilisenin yapımına izin verildi. Avluya giriyoruz. 

Balıklı Ayazması 2

Karşımızda kiliseyi görüyoruz.Soldaki iki katlı bina cenaze törenleri toplantıları ve diğer özel günlerde yemek verilmesi için kullanılan hizmet binası. 

Balıklı Ayazması 3

Sağımızda arkada görülen iki katlı bina rahibelerin kullanımına ayrılmış. Soldaki tek katlı bina ayazmanın girişi. 

Balıklı Ayazması 4 Balıklı Ayazması 5 Balıklı Ayazması 6 Balıklı Ayazması 7

Ayazma ve kilisenin ilk defa 5.yüzılda imparator I.Leon tarafından inşa ettirildiği kabul edilir. Kaynaklara göre henüz sıradan bir genç olan Leon bir yaz günü bu çevrede dolaşırken kendisini gölge bir yerde su içmeye götürmesini isteyen ihtiyar,kör bir adama rastlar.Çevrede su kaynağı göremeyen Leon’a ilahi bir ses su kaynağını tarif eder.Bu su ile yüzlerini yıkamaları durmunda kör adamın gözlerinin açılacağını ve kendisinin de imparator olacağını söyler.Yüzlerini yıkarlar, mucizevi bir şekilde körün gözleri açılınca Leon orduya yazılır. Genaralliğe kadar yükselir. Sonuçta 457 tarihinde imparatorluk taçını giyer. 

Balıklı Ayazması 8 Balıklı Ayazması 9 Balıklı Ayazması 10 Balıklı Ayazması 11 Balıklı Ayazması 12

560 yılında ayazma imparator I.Justinianos tarafından ihya edilir ve küçük şapel eklenir.705,741,787,869 tarihlerinde şehri ele geçirmek isteyen ordular ve depremler sonucu zarar gören ayazma ve kilise tamir ettirilir.924 ‘de Bulgar-Slav orduları ve 1204’de Latin orduları tarafından tahrip edilen ayazmanın çevresindeki halk 1422 ‘de bu bölgeyi terkederek sur içine taşınır.1727’de III.Ahmed’in izniyle tekrar kullanıma açılır.1894’deki deprem ve 6-7 Eylül yangını tarafından zarar gören ayazma son olarak 1960’ta onarılır.
Ayazmanın mahzen kısmı tonozla örtülüdür.Sağda kaynak suyunun dört çeşme ile aktığı havuz,solda mermer ikonastasis yer alır.Tavan ve duvarlarında kalem işi süslemeler bulunan mahzen çeşitli ikonlarla donatılmıştır.
Havuzda renkli balıklar bulunur. Kırmızılı siyahlı balıklar bir efsane konusudur:Fetih günlerinde ayazma yakınında balık kızartan bir adama Türklerin şehri ele geçirdiği söylenince adam şöyle yanıt verir:”Şu tavadaki balıkların sıçrayarak tekrar canlanacaklarına ne kadar inanırsam.Türk lerin şehri aldığını da o kadar inanırım!” Bunun üzerine balıklar canlanarak havuza sıçrarlar. Ayazmaya ismini bu balıklar verir. 

Balıklı Ayazması 13 Balıklı Ayazması 14 Balıklı Ayazması 15 Balıklı Ayazması 16 Balıklı Ayazması 17 Balıklı Ayazması 18 Balıklı Ayazması 19 Balıklı Ayazması 20 Balıklı Ayazması 21

Ayazma her gün sabah 08.30 ile 16.30 saatleri arası ziyarete açıktır.Havuz kenarında , merdivenler üzerinde küçük şişelere doldurulmuş suları ücretsiz alabilirsiniz..Patriklerin ve önde gelen rumların mezarlarına çıkan merdivenlerle ayazmadan ayrılıyoruz. 

Balıklı Ayazması 22

Kilisenin avlusunda Karamanlıca yazılı mezar taşları döşelidir.
Bazilika planlı, üç nefli 32.35 x 18.51 m ölçülerindeki kesme taştan kilise, yaklaşık 14.5 m yüksekliğindedir.
İkonostasisin üçgen alınlığındaki Son Akşam Yemeği sahnesinin altındaki sırada Mesih İsa’nın hayatından alınma sahneler vardır. Kuzey nef alınlığında Âdem ile Havva’nın Cennet’ten Kovuluşu sahnesi ve dini portreler görülür. Güney alınlıktaki  İsa Mesih’ın Vaftizi sahnesinin altında İsa’nın hayatından alınma sahneler tasvir edilmiştir. 
İkonostasisin alt kısmında, kuzey hizasında soldan itibaren Hagia Theodora, Hagios Demetrios, Nikolaos, Hagios Elephterios, Hagios Basileios tasvir edilmiştir. Orta nef hizasında ise Panagia Zoodokhos Pege, Meryem Ana ve Çocuk İsa ve İoannes Prodromoz tasvirleri vardır. Güney nef hizasında Hagios Nikolaos, Hagios Konstantinos ve Hagia Helene, Meryem ve Çocuk İsa,  Başmelek Mikhael ve Gabriel görülebilir. Tasvirler 1834 yılında yapılmışlardır. Ambonun orta nefe bakan yüzünde  İsa ve İncil Yazarları tasvir edilmiştir. Naos Pantokrator İsa ve orta nefe bakan kemerlerin yüzüne yapılmış Havari portreleri ile süslüdür. Naosun kuzey duvarında İncil’den, güney duvarında ise Tevrat’tan sahneler tasvir edilmiştir.     

Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=78065

 
Meryem Ana, Kutsalların Kutsalı

Γιατί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούμε την Παναγία.
Meryem AnaHavva yılana Bakire Meryem ise Rab’bin meleğine inandı, inanarak işlenen günah bu kez iman inancı sayesinde ortadan silinmiştir!
Ortodoks Kilisesi, Üçlü Birliği, Baba–Oğul-Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı’yı yüceltiği gibi Meryem anayı yüceltmez ve ne Baba’ya, ne İsa Mesih’e, nede Kutsal Ruh’a eş tutmaz.

Meryem Anaya dair Ortodoks Teolojisi tamamen Kutsal Kitaba dayanır. Fakat sözlü ve yazılı geleneğede değer verilir ve Tanrısallığı kabul edilir. Bu yüzden Kilise babalarının ve Azizlerin aktardıklarıda bizlere bir çok konuda ışık tutar. Nitekim Tanrı Söz’ünü yorumlayan Kilise Babaları ve Azizler, Kutsal Ruh’un esini ile bunu yapmışlardır ve kesinlikle Kutsal Yazılar’a ters düşmez.

Meryem ananın Kutsallığı hakkında birşeyler yazmak için öncelikle onun Tanrı’ya adanmışlığı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Gelenekler bize, Meryem’in üç yaşına geldiğinde annesi Anna ve babası Yoahim tarafından Tanrı’ya verdikleri söz üzerine tapınağa verildiğini bildiriyor. En büyük Kahin Zekeriya onu takdis edip Kutsalların Kutsalı denen tapınağa geçirir. Ve bu yere yalnızca, en büyük kahin olan kişi yılda bir kez girer (Bağışlanma günü). Meryem tapınakta uzun yıllar kalır. Tanrı, anne ve babasını bu dünyadan çağırdığı zaman, en kutsal Bakire yetim kalır ve ölünceye kadar tapınaktan ayrılmak ve evlenmek istemez. Bunun gerçekleşmesi Yasa’ya ve İsrail’in geleneklerine aykırı olduğundan, Meryem on iki yaşına gelince Nasıra’dan akrabası olan Aziz Yusuf’a emanet edilir. Nişanlı olarak yaşaması kabul edilir çünkü böylece evlilik yaşına gelinceye dek bekaretini koruyarak yasanın gereklerini yerine getirebilir. Buraya kadar Tanrı’nın Bakire Meryem’e nasıl bir lütuf sunduğunu ve yaşayacağı o Kutsal olaya dek ne denli saf bir şekilde koruduğunu görebiliriz. 

Tanrı onu tertemiz saklamış ve arındırmıştır çünkü o Tanrı Oğlu’na, Tanrı Söz’üne, Tanrı’nın insan bedeni alarak dünyaya gelişine bir kapı olcaktır. Böyle Kutsal bir görev içinde tertemiz olmalıdır. Günahtan uzak olmalıdır. Onun lekesizliğini sağlayan tamamen Tanrı’nın lütfudur. Yani Bakire Meryem’in günahsız oluşu tamamen Mesih İsa ile alakalıdr. Tanrı onu günahın lekesinden kurtarmıştır çünkü Oğul onun rahminden insan doğasına erişecektir. Kutsal olanın bulunacağı yerinde kutsanmış olması gerekirdi. Yani Tanrı’nın lütfu Mesih İsa’nın bakirenin rahmine düşmeden önce onun yaşamının pak kalmasını sağlamıştır. Bu nedenle nişanlısı olan Aziz Yusuf, tıpkı İsraillilerin Antlaşma Sandığına saygıyla yaklaştıkları gibi Bakire Meryem’e saygıyla yaklaşmıştır.

Kutsal Yazılar’da da Bakire Meryem’in Kadınlar arasında en kutsal oluşundan ve lütufla dolu oluşundan bahsedilir ve Kutsal Yazılar’daki bu bölümler Meryem Ana’ya dair Ortodoks Kilisesinin temel doktrinini oluşturur. Ve özellikle dikkat edilmesi gereken nokta ise Yeni Ahit’te bir çok yerde Eski Ahit’ten alıntı yapılarak, Tanrı’nın tasarısının ilk insanlar olan Adem ve Havva’nın günaha düşüşünden beri var olduğudur.

Luka 1:26-55: Melek Meryem’i “Ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız” olarak adlandırıyor ve Tanrı tarafından bu sözleri duymuş olan başka bir kadın yoktur. Ve aynı bölümde Başmelek Cebrail Bakire Meryem’e Kutsal Ruh’tan hamile kaldığı bildirildiğinde, o bunu büyük bir itaat ve alçakgönüllülükle kabul eder. Havva’nın Tanrı’ya itaatsizliğine karşı yeni Havva, Tanrı’nın buyruğuna büyük bir itaatle karşılık verir. Ve böylece ilk insan Adem ile varolan günah yeni Adem olan İsa Mesih ile yok olacaktır. Buda bize Tanrı’nın Bakire Meryem’e sunduğu lütfun ne denli büyük olduğunu gösterir.

Tanrı Meryem Annemize meleklere gösterdiği saygıdan fazla saygı göstermiştir.  “Bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar” (İbr.1:14) oysa Meryem Tanrı’nın Oğlunu rahminde taşıdı, O’nu sütü ile besledi, O’nu kucağında barındırdı! Bu denli saygıya layık başka insan veya melek var mı? Luka İncil’inde yazılı olduğu gibi, “İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O`na, “Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!” (Luka 11:27) Bu gerçekten Tanrı’nın insana sunabileceği eşsiz bir lütuftur.

Icon from here

Melek Meryem’e Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine “en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.” dedi. Yani Meryem Tanrı’nın Oğlu’nun annesi! Bu lakabı yeryüzünde taşıyan başka bir kadın var mı? Ki burada Oğulluk, Tanrı Söz’ünün beden alarak dünyaya gelişini gösterir. Yani Meryem ana Tanrı-doğurandır. Aziz İskenderiyeli Kiril Meryem ananın Tanrı-doğuran oluşu konusunda şöyle der, Kutsal Bakire’nin Tanrı-doğuran olarak çağırılıp çağırılmayacağı konusunda bazılarının tamamen şüphe içerisinde olduklarını duyarak hayretler içerisinde kalıyorum. Şayet RAB’bimiz Mesih İsa gerçekten Tanrı ise O’nu doğuran nasıl Tanrı-doğuran olmaz.Bu Tanrı tarafından sunulmuş eşsiz bir lütuftur.

Luka İncil’indeki bir diğer olay ise, Vaftizci Yahya’nın Annesi, Meryem’den daha yaşlı ve Aziz Öncü Yahya’ya gebe; hatta bir ruhani karısı olmasına rağmen Bakire Meryem’in ziyaretinden şeref duyuyor ve “Nasıl oldu da Rab’bimin annesi yanıma geldi?” diye haykırıyor! ilaveten Öncü Yahya bile Meryem’in ziyareti nedeniyle annesinin rahminde coşuyor.( Bak, selamının sesi kulaklarıma eriştiği an, çocuk rahmimde sevinçle hopladı.) Bakire Meryem ile Elizabeth’in karşılaşmasında özellikle dikkat edilmesi gereken nokta ise Elizabeth Meryem’i karşılarken “Nasıl oldu da Rab’bim`in annesi yanıma geldi?” diye sorar, tıpkı Peygamber Davut’un Antlaşma Sandığını karşıladığı zaman söylediği gibi, “RAB`bin Sandığı nasıl olur da bana gelir?”. Antlaşma Sandığı içerisinde Tanrı’nın 10 Emri’ni muhafaza etmekteydi ve Tanrı tarafından kutsal kılınmıştı. Meryem anada aynı şekilde Yeni Antlaşma’nın Sandığıdır ve rahminde Tanrı Söz’ü olan Mesih İsa’yı taşımıştır ve Tanrı tarafından kutsal kılınmıştır (II.Samuel 6: 9, Luka 1:43). Ve bu karşılaşmada Meryem annemizin kendisi, “İşte, bundan böyle tüm kuşaklar beni kutlu ( kutsal) sayacak” demiştir. Ve bu söz Kutsal Yazılar’da yer aldığına göre Tanrı’nın onayını almış demektir.

Yine Luka İncil’inde “İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O`na, “Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!” diye seslendi. İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı`nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.” diye yazılıdr (Luka 11:27-28). Burada geçen “daha doğrusu” kelimesi İncil’in yazıldığı dil olan Grekçe metinlerde “doğrudur (μενουνγε)” olarak geçer. Yani ayet şöyle “Doğrudur, ne mutlu Tanrı`nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” Bu ayette bir çok insan Mesih İsa’nın annesine değer vermediğini veya diğer insanlardan ayırmadığını düşünüyor halbuki bunlar Meryem anayı yücelten ayetlerdir çünkü Tanrı’nın isteğini itaatle ve alçakgönüllülükle ilk yerine getiren odur. Tanrı Söz’ünü dineleyip uygulayan odur. O Azizlerin ilki ve tek lekesiz olanıdır. Yani Kutsalların en Kutsalıdır. Mutluluğun ve sevincin en büyüğünü yaşamış olan acılarında en büyüğünü yaşamıştır, Oğlu gözlerinin önünde işkenceler görmüş ve çarmıha gerilmiştir. Ama o iman yolunda hep ileriye gitmiştir. Elçiler arasında, insanların kurtuluşu için yaşamını sürdürmüştür (Elç.İşl.1:14).
Kutsal Tanrıdoğuran’ın Pisidya ikonası ve ona adanmış ezgiler

Eleştiri konusu olan bir diğer ayet ise; Markos İncilinde, “İsa`nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, “Bak” dediler, “Annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar.” İsa buna karşılık onlara, “Kimdir annem ve kardeşlerim?” dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi: “İşte annem, işte kardeşlerim! Tanrı`nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kızkardeşim ve annem odur.”(Markos 3:33-35) yer alan ayettir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, Tanrı’nın eşsiz planı doğrultusunda ve Mesih’in gelişinde, Tanrı Söz’üne ilk itaat eden elbette ki Meryem Ana’dır. O yüzden ayette Mesih İsa’nın dediği gibi kıymetli olan Tanrı Söz’üne itaat eden kişidir ve itaatkarların ilki Meryem Ana’dır. Ama bu ayette Kutsalların Kutsalı annemizin dışında dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki, bu ayetin asıl mesajını oluşturur. Kutsal Yazılar cümle cümle bağımsız değerlendirilemez. Bir ayet okuduğumuzda bize Kutsal Kitap bütünlüğünde anlamamız gerekeni anlatır. Aynı şekilde bu ayette ilk aklımıza gelen ise Luka İncil’i 14:25-26’da yazılı olan “Kalabalık halk toplulukları İsa`yla birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi: 

“Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa, öğrencim olamaz” veya Matta İncil’i 10:37’de “Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir” yazılı olan ayetlerdir. Mesih İsa dünya’da bulunduğu dönemde bizlere kendi yaşamıyla bir imanlının nasıl olması gerektiğini göstermiştir ve Kilise’nin temellerini atarken, insanların birlik içerisinde, anne, baba, kardeş veya çocuk sevgisinden öte Kilise bütünlüğü içerisinde kutsal olan sevgide birleşmeleri gerektiği ve Tanrı’ya koşulsuz bir itattle bağlı olmaları gerektiğini öğretmiştir. RAB’bin buyruğu açıktır, ““Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin”(Matta 16:24). Tıpkı Kutsal Azizler Yuhanna ve Yakup’un Mesih’in çağrısı ile babaları Zebedi’yi bırakarak İsa Mesih’in peşinden gitmeleri gibi (Markos 1:20). Sonuç olarak bu ayet çeşitli grupların söyledikleri gibi Kutsalların Kutsalı Meryem Ana’mızı yeren ayet değil aksine RAB İsa Mesih’in buyruğunun insanlara yine bir benzetme yolu ile açıklanması ve bu benzetme ilede Kutsal Annemizin eşsiz itaatinin onurlandırıldığı bir ayettir.

Bütün bu belirtilerden sonra biz günahkar insanlar nasıl olur da Tanrı-doğurana saygımızı göstermeyiz? Ona Kutsalların Kutsalı diye seslenmeyiz. Tanrı’nın pek çok yücelttiğini biz nasıl olurda övgüyle anmayız. O Tanrı’ya eş değildir ama Azizler içerisinde en çok kutsanmış olandır. Aziz Agustin Meryem anadan bahsederken şöyle der, “Meryem Ana Kilise’nin bir parçasıdır. O, seçkin bir üyedir, diğerlerinden üstün bir üyedir. Fakat, başın Mesih olduğu bedenin bir parçasıdır.”

Yaşamlarını Tanrı’ya adamış RAB’bin tüm Kutsalları övgüye layıktır ve bu Kutsalların ilki olan Kutsalların Kutsalı Meryem anada sürekli övgü ile anılmalıdır. Öyleki kendisine Kutsal Ruh’tan hamile kalacağını bildiren Başmelek Cebrail dahi yıllar sonra bir keşişe görünerek Meryem ananın gerçekten övgüye değer olduğunu bildirmiş ve Aksion Estin isimli ilahinin sözlerini keşişe yazdırmıştır.

Yerindedir seni övmek, her zaman övgüye layık , en temiz, Τanrι’mızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrı-doğuran.” Amin!

“Gökte büyük bir belirti göründü. Güneşi kuşanmış bir kadının ayaklarının altında ay, başında on iki yıldız­dan bir taç vardı.” (Vahiy 12:1)
Kutsalların Kutsalı Annemiz Meryem’in duaları daima yolumuzu aydınlatsın. Amin.

Hazırlayan: Pavlos Ulas ve A.Hristianidis


Tanrı-doğura’nın Bakireliği


Η αειπαρθενία της Θεοτόκου.
ortodokslartoplulugu.org

Patara Metropoliti
Kilise babalarımızdan, Meryem’in, doğumdan önce, doğum anında ve doğumdan sonra bakire olduğunu öğrendik. Ve aynı şekilde Rabbimiz Mesih’in kardeşlerinin olmadığını. Ama yehova şahitleri bu gerçeği bozmaya çalışıyor ve imanlıların yüreklerinde kuşku oluşturup imanlarını sarsmaya çalışıyorlar ve kilise babalarımızdan aldığımız bu şerif geleneği yerle bir etmek istiyorlar. Yehova şahitleri, imanlı insanlarla ilk buluşmalarında, Meryem’in bakire olmadığını öne sürüp onun bu temiz görüntüsünü bozmakla yetinmeyip, Mesih’in normal bir insan gibi doğduğunu  ( karı koca ilişkisi ) iddia etmeye çalışıyorlar. Ama kutsal kitapta geçen bu ayeti hatırlayamamışlar galiba. Mesih’in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. ( MATTA 1-18 ) Meryem’in gebeliği ilahi gebeliktir Kutsal Ruh’tandır, beşeri bir ilişkiden değildir, çünkü Meryem Yusuf ile evlenmedi. Yehova şahitlerinin sorunu, Mesih’in Tanrı olduğunu itiraf etmemeleridir. Bunun için onun bu temiz resmini bozup, Meryem’in bakire olmadığını ve Mesih’in kardeşlerinin de olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Yehova şahitlerinin bu çirkefçe iddiaları, bu iki ayete dayanır. ( 1 ) Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı ( MATTA 1-25 ). ( 2 ) Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? ( MATTA 13-55 )

Kutsal kitabın yazıldığı asıl lisana göre konuşalım  ( yunanca ) çünkü yehova şahitleri yunanca lisanına dayanarak bunu iddia ediyorlar. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı ( MATTA 1-25 ) Dokunmadı (bilmedi ) kelimesi, basit bir şekilde geçmiş zamanı anımsatır. ( eginosken ) ginosko fiilinden dir. Bu fiile göre Yusuf, Mesih”in doğumuna dek Meryem’i tanımadığını ifade etmektedir. Ve bu ayet, Mesih’in doğumundan sonra ne olduğunu bize açıklamamaktadır ve kutsal kitap açık ve doğru olduğu için, Mesih’in doğumundan sonra onu tanıyıp tanımadığına dair bir açıklama yapmamıştır. Ama birinci çocuk kelimesine bakalım, çünkü onlar birinci çocuk yazdığına göre, Mesih’in kardeşlerinin de olduğunu iddia ediyorlar. Cevabımız tabiî ki kutsal kitaptandır. Arapçadan gelen البكر ve yunanca dilinde (prototokos) kelimesi ilk çocuk anlamına gelmektedir ve ilk çocuk kelimesi ikinci çocuğun da olduğunu ifade etmez. Luka incilindeki bu ayete dikkat edelim. Musa’nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf’la Meryem, çocuğu Rab’be adamak için Yeruşaleme götürdüler. Nitekim Rab’bin yasasında ilk doğan her erkek çocuk, Rab’be adanmış sayılacak diye yazılmıştır. ( LUKA 2-22 ) Mesih, Eski Ahit’te Musa’ya verilen yasayı tamamlamaya gelmiştir. Rab Musa’ya, bütün ilk doğanları bana adayın dedi. İsrailliler arasında insan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir. ( MISIRDAN ÇIKIŞ 13-1 )

Evet ve Mesih için de aynen bu oldu, doğumundan 40 gün sonra Tanrı’ya takdim edildi.
O zaman kilisemizin geleneği açıktır ve kutsal kitaba göre kurulmuştur ve raporumuz ise Mesih”in kardeşlerinin olmadığı ve Meryem’in ebediyen bakire olduğudur. Karnında taşıdığı Tanrı, onu sonsuza dek bakire olarak korumuştur. Mesih’in Tanrı olduğunu anladığımızda, Meryem’in de bakire olduğunu anlarız.

TERCÜME: PEDER DİMYANOS

TANRI-DOĞURAN’IN PİSİDİYA İKONASI

Παναγία η Πισιδιώτισσα.
http://oodegr.co/tourkika/ikonalar/panayia_pisidiwtissa.htm

                          

Pisidiya, Mesih İsa’nın ve havarilerinin yaşadığı dönemde bugünkü Antalya, Isparta, Burdur illerinin tamamını, Konya ve Afyonkarahisar illerininde bir bölümünü içine alan bir akdeniz bölgesidir. Tanrı-doğuran Meryem ananın mucizeler tarafından yüceltilmiş ikonası Pisidiya’da bir yerleşim yeri olan Sozopolis’de ortaya çıkmıştır. Bugün Sozopolis, Isparta il sınırlarında bulunan Uluborlu ilçesidir. Pisidya ikonasının kökeni hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. İlk bilgi, İstanbul Patriği Germanos’un 7.Ekümenik Konsüle yazdığı mektupta yer almaktadır. Aziz Germanos ikonadan “Tamamen temiz, Bakire, Tanrı’nın Annesi’nin Pisidya – Sozopolis İkonası” diye saygıyla bahsetmektedir ve ikonanın çok eski olduğundan, İkonada Meryem Ana’nın ellerinden mür yağı geldiğinden bahsetmektedir.

İkonaya ait mucizeler 6. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bu mucizelerden biri peder Eustathios ile aynı zamanda yaşamış olan Patrik Eutychius tarafından aktarılmıştır. Amasya’da çocukları ölü doğmuş olan bir çift talihsiz olduklarına inanarak büyük üzüntüye kapılırlar ve Patrik Eutychius’dan öğüt almak üzere yanına giderler. Aziz Eutychius, Mesih İsa’nın Kutsal Çarmıh’ından gelen Kutsal yağdan ve Tanrı’nın Annesi’nin ikonasından gelen mür yağından sürerek bu çift için dua eder “RAB Mesih İsa’nın adıyla” ve çifte “doğacak çocuğunuzun adını Petrus koyarsanız çocuk yaşayacak” der. Çift patriğin yanından umutla dolmuş olarak ayrılır. Ve bir süre sonra bu çiftin Petrus adında bir oğulları olur. Daha sonra ikinci doğan oğullarınada Yuhanna adını verirler. O şehirde yaşayan insanlar bu mucizeyi duyduklarında Tanrı’ya övgüler sunarlar.

Tanrı’nın Annesi’nin Pisidiya ikonasından yaklaşık 600 yıl boyunca mür gelmiştir. Sykeoteli (Ankara’nın Beypazarı’na yakın Tahalı köyü diye bilinmektedir) Aziz Theodor’un öğrencilerinden Eleusius’da buna tanıklık etmiştir.

Bu tarihi ikonanın bir kopyasıda 1608 yılında Moskova Novospassky Manastırında yapılmıştır. Tanrı’nın Annesi sol kolunda İlahi Bebek ile tasvir edilmiştir. Sağ eli ise nimetler dağıtır.

Kutsal Tanrıdoğuran’ın Pisidya ikonası ve ona adanmış ezgiler


Bu makaleyi okumuşsanız, bunlar da ilginizi çekebilir


Το ιστορικό της Μονής Σουμελά


image
Sümela Manastırı | Ortodokslar Topluluğu
Sümela Manastırı.Kilisenin MS 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır

Preview by Yahoo

 
Μεταφρασμένο το "Αγνή Παρθένε"image
Ey temiz bakire, hanımefendi | Ortodokslar Topluluğu
Ey temiz bakire, hanımefendi. Ey temiz bakire, hanımefendi lekesiz Tanrıdoğuran ey güveysiz gelin, selam!

Preview by Yahoo

 
Θεοτόκος ή Χριστοτόκος;


image
Meryem kimdir? Tanrıdoğuran mı yoksa Mesihdoğuran m...
Meryem kimdir? Tanrıdoğuran mı yoksa Mesihdoğuran mı? İsus’un kutsal annesi Meryem’i tanımlamada kullanılan Grekçe Theotokos

Preview by Yahoo


Απόσπασμα από το βιβλίο του Αλ.Σμέμαν "Για τους διψασμένους" Αφορά την τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας

image
Tanrı’nın Annesi’ne Saygı | Ortodokslar Topluluğu
Tanrı’nın Annesi’ne Saygı.Ben inanmışımdır ki sadece inançlılar değil inançsızlar da Kilise hayatında, Meryem’e, İsa Mesihin annesine, saygıda büyük ve özel bir yer...

Preview by Yahoo

 
Η ζώνη της Παναγίας

Κοίμηση της Θεοτόκου
image
Meryem’in Uyumasının Anılması SABAH DUALARINDA
Meryem’in Uyumasının Anılması SABAH DUALARINDA

Preview by Yahoo

 
Μέγας Παρακλητικός Κανόνας της Παναγίας

image
Meryem Ana’ya yakarmalar ve dilek duaları | Ortodokslar ...
Tanrı-doğuran Meryem Ana’ya yakarmalar ve dilek duaları. Kutsalların Kutsalı özgü Ağustos Orucu Boyunca her Akşam Duasında okunan dilek duaları.

Preview by Yahoo

 
Ο Ακάθιστος Ύμνος, ο Κανών του Ακαθίστου και το ιστορικό του Ύμνου (υπάρχει και σε βιβλιαράκι)

image
AKATHİST İLAHİ NEDİR?
Akathist İlahi, Kutsal Anne ve ebediyen bakire olan Meryeme övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesind...

Preview by Yahoo

İKONALAR - MERYEM ANA


Türkçe dilinde Ortodokslukla ilgili metinler - Orthodoxy in Turkish - Ορθοδοξία στα τουρκικά
ŞEHİT AHMET - Two Turkish Saints
From Islam to Christianity: Saints in the Way to the Lihgt

Δεν υπάρχουν σχόλια: