ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Icon and Hymn of Theotokos "Axion Estin"


en.wikipedia.org

Ελληνικά για το θέμα εδώ.

Axion estin (Greek: Ἄξιον ἐστίν, Slavonic: Достóйно éсть, Dostóino yesť), or It is Truly Meet, is a megalynarion and a theotokion, i.e. a magnification[1] of and a Hymn to Mary which is chanted in the Divine Services of the Eastern Orthodox and Eastern Catholic ["N":
Unia] Churches. It is a troparion and a sticheron composed in honor of the Theotokos, a name of the Virgin Mary. The same name also refers to a style of icon of the Theotokos.


Hymn
 

Russian icon Dostóino yesť (Axion Estin), 19th century.
Text

The hymn in Greek is:

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς,
μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.

One translation of the hymn goes as follows:

It is truly right to bless thee, O Theotokos,
thou the ever blessed, and most pure, and the Mother of our God.
Thou the more honorable than the cherubim,
and beyond compare more glorious than the seraphim,
who without corruption gavest birth to God the Word,
thou the true Theotokos, we magnify thee. 


History

The second half of the hymn, beginning with the words, "More honorable than the cherubim..." is the older part of the hymn, and is an Irmos attributed to St. Cosmas the Hymnographer († 773). The introduction, "It is truly meet..." was, according to tradition, revealed by the Archangel Gabriel to a monk on Mount Athos


Liturgical use

The hymn is chanted at Matins, Compline, and other services; but its most important occurrence is at the Divine Liturgy, where it is chanted at the conclusion of the Anaphora. The second half of the hymn, "More honorable…" is frequently chanted before the dismissal which concludes services.

Often, the chanting of this hymn is followed by either a metania or a prostration


Hymns in place of the Axion Estin


Icon of the Theotokos, "All of Creation Rejoices in Thee."

During the Divine Liturgy, Axion Estin is sometimes replaced by another hymn to the Theotokos. These hymns are referred to in the service books as "in place of Axion Estin" (Slavonic: Задостойнникъ, Zadostoinnik), or by the term "eis to Exairetos", meaning "at the Especially (petition)," from the petition that precedes them calling "especially" for the intercessions of the Theotokos.

At the Liturgy of St. Basil, it has since the 14th century[2] been replaced by the hymn:

In Greek:

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις.
Ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος,
ἡγιασμένε ναὲ καὶ παράδεισε λογικέ,
παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη
καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν·
τὴν γὰρ σὴν μήτραν θρόνον ἐποίησε,
καὶ τὴν σὴν γαστέρα πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο.
Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις
δόξα σοι.

Translation thereof:

All of Creation rejoices in thee, O full of grace:
the angels in heaven and the race of men,
O sanctified temple and spiritual paradise,
the glory of virgins, of whom God was incarnate
and became a child, our God before the ages.
He made thy body into a throne,
and thy womb more spacious than the heavens.
All of creation rejoices in thee, O full of grace:
Glory be to thee.

On the Great Feasts, it is replaced by the Irmos of the ninth Ode of the Canon of the Feast. Video from here.
 

 

Icon and Origin

Axion Estin is also the name given to the icon of the Theotokos (Mother of God) before which, according to tradition, the hymn was revealed. It stands in the high place of the altar (sanctuary) of the katholikon (main church) of Karyes on Mount Athos.

According to tradition, an Elder and his disciple lived in a cell [1] on Mount Athos. One Saturday night the Elder left to attend the All-Night Vigil in Karyes. He told his disciple to chant the service alone. That evening an unknown monk who called himself Gabriel, came to the cell, and they began the Vigil together. During the Ninth Ode of the Canon, when they began to sing the Magnificat, the disciple sang the original hymn "More honorable than the Cherubim…" and afterwards the visiting monk chanted it again, but with "It is truly meet…" preceding the original Irmos. As he sang, the icon began to radiate with Uncreated Light. When the disciple asked the visiting monk to write the words of the new hymn down, he took a roof tile and wrote on it with his finger, as though the tile were made of wax. The disciple knew then that this was no ordinary monk, but the Archangel Gabriel. At that moment the Archangel disappeared, but the icon of the Mother of God continued to radiate light for some time afterward.

The Eleousa ("merciful") Icon of the Mother of God, before which the hymn "It Is Truly Meet" was first chanted, was transferred to the katholikon (main church) at Karyes, known as the Protaton. The tile, with the hymn written on it, was taken to Constantinople when St. Nicholas II Chrysoberges was Patriarch (984-996). The hymn became integrated in the Eastern Orthodox worship books and since then it plays an important role in everyday worship, being chanted in the Divine Liturgy of St. John Chrysostom and recited at the Compline.

Since that time the icon has been considered the protector of the Holy Mountain and its holiest object. 


Feast Day

The feast day celebrating the revelation of the hymn by the Archangel Gabriel, and the Icon of the Theotokos of the same name, is celebrated on June 11.
 

See also

Axion Esti Encomium
Agni Parthene
Hymns to Mary
Ye Watchers and Ye Holy Ones
 

References

[1] In the archaic sense of the word; see "magnification". "magnify". Online Etymology Dictionary.

[2] "Venerable Gregory Domesticus of the Great Lavra of Mt Athos", Retrieved 2014-04-15


External links


The Official site of the Holy Cell Axion Estin, on Mt. Athos
The Revelation of Axion Estin
It is Truly Meet the Synaxarion of the feast (note: the icon depicted here is not "Axion Estin")
Miraculous Icon of Axion Esti

Theotokos (tag)
Icons of the Theotokos

Δεν υπάρχουν σχόλια: