ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 9 Αυγούστου 2014

From Islam to Christianity: To our brethren who converted from Islam to Protestantism or Roman Catholicism


ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, αμέσως μετά το αγγλικό

Dear brothers and sisters,
Icon from The Icon FAQ

I am writing this brief note from the depths of my heart, firstly to congratulate you for your courage to seek out the true God – our Lord Jesus Christ – but also for your courage to turn away from Islam and come to Christianity, even though you are aware that this could mean you will be facing a deadly danger.
It is my sincere hope that the Holy and True God will protect you and guide you and your families throughout your new life.
However, this note is also written in the fervent hope of informing you of something more: to invite you humbly, with love, to acquaint yourselves with the ancient and authentic, original Church, which was founded by the God-Man Jesus Christ Himself; that is, the Orthodox Church.
You may already know, or you may perhaps be hearing it for the first time, that the Christian group that calls itself “Catholic Church” was created about a thousand years after Christ, when the Pope of Rome – the spiritual father of the Christians of Western Europe (that is, the “Patriarch” of the West) – excised himself (and unfortunately all of the Christian nations in the West) from the other four Patriarchs of the original Church, who were all co-equal to him and to each other.  The Pope then demanded that he become the general head of all Christians in the world and, when he didn’t succeed, then a little after 1000 years after Christ he separated himself from the rest of the original Church and created, with the help of European royalty of that time, what is nowadays called “Catholic Church” or “Roman Catholic Church”.

The New Martyrs of Bosnia (here)
We Christians who have remained steadfast in the original Church – that is, the Christians of the East – refer to this religious community of the Pope more correctly as “Papism” or “Papacy”, (in other words implying the teachings and the followers of the Pope), and have been waiting for the past 1000 years for their return to the One and only, ancient and true Church, of Orthodoxy.  We continue to wait, with patience and love, even though there have been cases (even in the 20th century) where the armies of the Pope’s followers have victimized our peoples (for example Serbian newmartyrs).

The Orthodox Church today has nine Patriarchs:
(1) of Constantinople,
(2) of Alexandria in Egypt and all Africa (who has the title of “Pope and Patriarch” since ancient times),
(3) of Antioch in Syria,
(4) of Jerusalem
(5) of Russia
(6) of Serbia
(7) of Georgia
(8) of Rumania
(9) of Bulgaria
as well as several independent (“autocephalous”) Orthodox Churches, all co-equal to each other, which together (and individually) comprise the One, Holy, Catholic (the Greek word “catholic” means “full”, or “overall” or “universally true”) and Apostolic Church of Christ – the Body of Christ – having ONLY Jesus Christ as Her Head, and all of us Orthodox as Her members (1 Cor.12:12-27).

Given that the Papacy has (from the beginning of its existence) made itself a political power that thirsted for domination, having its own army and competing against the kings of Western Europe, many Christians fled from its clutches after 1500 A.D., and created other, new Christian groups which were referred to as “Protestants”.  The main Protestant groups were the Lutherans (followers of Martin Luther) and Calvinists (followers of John Calvin), who naturally reached other extremes themselves, and made their own mistakes.  Anyway, these two groups eventually splintered into other groups, then others and others, thus forming what is known today as the “Protestant area”, which contains tens of thousands of assorted groups and heresies.  It is out of these groups that the so-called “Pentecostals” appeared in the USA, a little before 1900, who characteristically work themselves into a trance-like state and are convinced that they have been visited by the Holy Spirit !!...
All of the above are much more recent “versions” of Christianity, with absolutely no link to the ancient and authentic Church that the Lord had founded – which has existed throughout the ages without any interruption and continues to exist unchanged to this day and is (as mentioned earlier) the Orthodox Church.
In the Papacy and in Protestantism there have been several important researchers who sought the authentic form of Christianity, only to discover that it has been preserved by the Orthodox Church.  Many of them even found the courage to become Orthodox Christians themselves, to tread on the sure and safe path of salvation, within the Holy Body of Christ.
Some of these examples are fr. Placide Deseille, the bishop and New-Martyr of Mexico Paul de Ballester-Convallier, professor fr. Gabriel Bunge, professor Jean-Claude Larchet, professor and bishop Kallistos Ware, philosopher and hieromonk Seraphim Rose, fr. Peter Gillquist, Matthew Gallatin, Klaus Kenneth and many others.
More here:


Without the need to feel obligated, you might like to research several sources - with a free conscience – where you will find an abundance of information on the Orthodox Church.
You could browse through the following sources:
The books of the bishops Hierotheos Vlachos, Kallistos Ware and Anthony Bloom and elder Sophrony of Essex, and websites like these:
Fr. Anthony Alevizopoulos, Th.D., Ph.D, THE ORTHODOX CHURCH – Its Faith, Worship and Life.
Orthodoxy's Worship, by Protopresbyter Fr. George Metallinos, Dean of the Athens University School of Theology.
BASIC DOGMATIC TEACHINGAn Orthodox Handbook, by Protopresbyter Fr. Anthony Alevizopoulos.
You might note that throughout the 20th century, millions of Orthodox Christians have suffered exiles, incarcerations, torture or even death for their faith in Jesus Christ (thus becoming martyrs and saints, many of whom are miracle-workers even after their physical death), by having stood up to inhuman and anti-Christian regimes. Some examples:

I would like to thank you and to congratulate you once again, and I pray to God that we will one day welcome you into Christ’s holy Orthodox Church – the Church of Saints – if of course your research leads you here.
With in-Christ love,
Sincerely Yours
Theodore Riginiotis
Orthodox theologian
Greece

And:
Paul, the Christian equivalent to Mohammed
The Penalties for Apostasy in Islam  

Muslim Economist of Noble Lineage Baptized Orthodox Christian in Montenegro
 

Για τους αδελφούς μας που μεταστράφηκαν από το Ισλάμ στον Προτεσταντισμό ή στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 

Το βιβλίο της Εσθήρ Γκιουλσάν Το σκισμένο πέπλο: Μία αληθινή ιστορία μεταστροφής από το Ισλάμ στο Χριστιανισμό (δηλ. τον προτεσταντισμό)

Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές,
Σας γράφω αυτό το μικρό σημείωμα από τα βάθη της καρδιάς μου, κατ’ αρχάς για να σας συγχαρώ για το θάρρος σας, να αναζητήσετε τον Αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά και για το θάρρος σας, να ξεφύγετε από το Ισλάμ και να έρθετε στο Χριστιανισμό, παρόλο που ξέρετε ότι κάτι τέτοιο εγκυμονεί θανάσιμο κίνδυνο.
Εύχομαι ο Άγιος και Αληθινός Θεός να σας προστατεύει και να σας καθοδηγεί στη νέα σας ζωή, εσάς και τις οικογένειές σας.
Όμως, γράφω αυτό το σημείωμα επίσης επιθυμώντας με θέρμη να σας πω και κάτι άλλο: να σας προσκαλέσω με αγάπη και ταπείνωση να γνωρίσετε την αρχαία και αυθεντική Εκκλησία, που ίδρυσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ίσως γνωρίζετε, αλλά ίσως να το ακούτε πρώτη φορά, ότι η χριστιανική ομάδα που σήμερα ονομάζει τον εαυτό της «Καθολική Εκκλησία» δημιουργήθηκε περίπου χίλια χρόνια μετά το Χριστό, όταν ο Πάπας της Ρώμης, ο πνευματικός πατέρας των χριστιανών της δυτικής Ευρώπης (ο «Πατριάρχης» της Δύσης, δηλ. πνευματικός πατέρας), απέκοψε τον εαυτό του (και μαζί, δυστυχώς, όλους τους χριστιανικούς λαούς της Δύσης) από τους άλλους τέσσερις Πατριάρχες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν ισότιμοι με αυτόν και μεταξύ τους. Ο Πάπας απαίτησε να γίνει γενικός αρχηγός των χριστιανών όλου του κόσμου και, όταν δεν το κατόρθωσε, λίγο μετά το 1000 μετά Χριστόν, διαχωρίστηκε από την υπόλοιπη Εκκλησία και δημιούργησε – με τη βοήθεια Ευρωπαίων βασιλιάδων της εποχής εκείνης – αυτό που σήμερα ονομάζουμε «Καθολική» ή «Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία».
Οι χριστιανοί που παραμείναμε στην Εκκλησία, δηλαδή οι χριστιανοί της Ανατολής, τη θρησκευτική κοινότητα του Πάπα την ονομάζουμε πιο σωστά «Παπισμό», δηλαδή διδασκαλία και οπαδούς του Πάπα, και περιμένουμε εδώ και χίλια χρόνια την επιστροφή της στην αρχαία και αληθινή Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Περιμένουμε με υπομονή και αγάπη, παρά το ότι υπήρξαν περιπτώσεις (ακόμη και στον 20ό αιώνα) που ο στρατός των οπαδών του Πάπα ή οι συνεργάτες του ταλαιπώρησαν τους λαούς μας.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σήμερα εννέα Πατριάρχες: της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου και όλης της Αφρικής (που τιτλοφορείται από τα αρχαία χρόνια «Πάπας και Πατριάρχης»), της Αντιόχειας της Συρίας, των Ιεροσολύμων, της Ρωσίας, της Σερβίας, της Γεωργίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, καθώς και αρκετές ανεξάρτητες Εκκλησίες («αυτοκέφαλες»), που όλες είναι ισότιμες και μαζί – αλλά και η κάθε μία μόνη της – συγκροτούν τη Μία, Αγία, Καθολική (αληθινή Καθολική, δηλ. παγκόσμια και παν-αληθινή) και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, το Σώμα του Χριστού, που έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό και μέλη όλους εμάς (Α΄ Κορινθίους, 12, 12-27).

Επειδή ο Παπισμός από την αρχή της ύπαρξής του μεταμορφώθηκε σε πολιτική δύναμη που διψούσε για εξουσία, είχε δικό του στρατό και ανταγωνιζόταν με τους βασιλιάδες της δυτικής Ευρώπης, πολλοί χριστιανοί έφυγαν απ’ αυτόν μετά το 1500 μετά Χριστόν και σχημάτισαν άλλες, καινούργιες, χριστιανικές ομάδες, που ονομάστηκαν «Προτεστάντες». Οι κυριότερες ήταν οι Λουθηρανοί (οπαδοί του Μαρτίνου Λούθηρου) και οι Καλβινιστές (οπαδοί του Ιωάννη Καλβίνου). Κι αυτοί βέβαια έφτασαν σε ακρότητες και έκαναν τα δικά τους λάθη… Πάντως, από αυτές τις ομάδες διασπάστηκαν άλλες και μετά άλλες, κι έτσι σχηματίστηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «προτεσταντικό χώρο», που συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες διαφορετικές ομάδες και αιρέσεις. Από αυτές τις ομάδες προέκυψαν και οι Πεντηκοστιανοί, στις ΗΠΑ, λίγο πριν το 1900, που πέφτουν σε έκσταση και νομίζουν ότι τους επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα!...
Όλες αυτές είναι πολύ νεότερες εκδοχές του χριστιανισμού και καμία σχέση δεν έχουν με την αρχαία και αυθεντική Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος, η οποία υπήρχε όλους τους αιώνες, χωρίς διακοπή, και υπάρχει και σήμερα, και είναι, όπως σας είπα ξανά, η Ορθόδοξη Εκκλησία.
Στον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό αρκετοί σοβαροί πνευματικοί ερευνητές αναζήτησαν την αυθεντική μορφή του Χριστιανισμού και ανακάλυψαν ότι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί απ’ αυτούς βρήκαν το θάρρος να γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί, μπαίνοντας έτσι στον σίγουρο και ασφαλή δρόμο της σωτηρίας, στο Άγιο Σώμα του Χριστού.
Μερικές από τις περιπτώσεις αυτές είναι ο π. Πλακίδας Deseille, ο επίσκοπος και νεομάρτυρας του Μεξικού Παύλος de Ballester-Convallier, ο καθηγητής π. Γαβριήλ Bunge (φωτο), ο καθηγητής Jean-Claude Larchet, ο καθηγητής και επίσκοπος Κάλλιστος Ware, ο φιλόσοφος και ιερομόναχος π. Σεραφείμ Rose, ο π. Peter Gillquist, ο Matthew Gallatin, ο Klaus Kenneth και πολλοί άλλοι.
Περισσότερα στα:
Χωρίς να δεσμευτείτε, σας παρακαλώ να ερευνήσετε με ελεύθερη συνείδηση μερικές πηγές, από τις οποίες μπορείτε να μάθετε αρκετές πληροφορίες για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορείτε να ξεκινήσετε με τα παρακάτω:
Τα βιβλία των επισκόπων Ιερόθεου Βλάχου, Κάλλιστου Ware, Αντωνίου Bloom και του γέροντα Σωφρόνιου του Essex, καθώς και ιστότοπους όπως:
Fr. Anthony Alevizopoulos, Th.D., Ph.D, THE ORTHODOX CHURCH – Its Faith, Worship and Life.
Orthodoxy's Worship, by Protopresbyter Fr. George Metallinos, Dean of the Athens University School of Theology.
BASIC DOGMATIC TEACHINGAn Orthodox Handbook, by Protopresbyter Fr. Anthony Alevizopoulos.
The Orthodox Christian sentiment regarding the persecutions of Christians by Islamists

Σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, εκατομμύρια ορθόδοξοι χριστιανοί υπέστησαν εξορίες, φυλακίσεις, βασανιστήρια ή και θάνατο για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό (και έγιναν μάρτυρες και άγιοι - πολλοί από αυτούς είναι και θαυματουργοί μετά θάνατον), αντιστεκόμενοι σε απάνθρωπα και αντιχριστιανικά καθεστώτα. Μερικά παραδείγματα:

Σας ευχαριστώ, σας συγχαίρω και πάλι και εύχομαι στο Θεό να σας καλωσορίσουμε στην αγία και Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία των Αγίων, αν φυσικά η έρευνά σας σάς οδηγήσει εδώ.

Με αγάπη Χριστού
Ειλικρινά δικός σας
Θεόδωρος Ρηγινιώτης
Ορθόδοξος θεολόγος
Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: