ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Για την Κάρτα του Πολίτη

Η είδηση κυκλοφόρησε πολύ, ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο. Φυσικά, είμαι βέβαιος πως ο λαός δεν την πήρε χαμπάρι. Αλλά, κι αν την έπαιρνε, ποιος νοιάζεται τι τσαμπουνάνε οι καλόγεροι, που τόσο συκοφαντούνται στη συνείδηση των Νεοελλήνων από τους εχθρούς του λαού και τους αφελείς "προοδευτικούς"... Πάντως το Άγιο Όρος πήρε θέση. Ακόμα κι αν δεν πιστεύετε πως είναι μια κοινότητα με υψηλή πνευματικότητα, που μπορεί να καθοδηγήσει το λαό σε κάποιο σωστό δρόμο, θέλετε -έχετε την περιέργεια- να μάθετε πώς τοποθετήθηκε;


Ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Κάρτα του Πολίτη


Πηγή: Ακτίνες
ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 22.4/5.5.2011

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου καταθέσεως στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου «Γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση» καί τήν ἀπορρέουσα ἐκ τούτου μελλοντική ἔκδοσι τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιθυμεῖ νά ἐπισημάνη τά ἀκόλουθα:

Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ταυτοποιεῖ τήν προσωπικότητα τοῦ πολίτη καί τόν μετατρέπει σέ ἕνα ἀριθμό τοῦ συστήματος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Ὅλοι οἱ πολίτες ἐντάσσονται πλέον σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα, τό ὁποῖο ἐλέγχει καί ἐπεξεργάζεται τά στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς (οἰκονομική δραστηριότης, θέματα ὑγείας, ἐργασίας, κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς κ.λπ.), καταργώντας οὐσιαστικά τίς προσωπικές τους ἐλευθερίες.

Ἐπειδή τό σύστημα αὐτό ἔχει τήν δυνατότητα νά μετεξελίσσεται εὔκολα θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος γιά τούς Χριστιανούς νά παραβιάζεται ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως, στερώντας τους τήν δυνατότητα νά ὁμολογοῦν ἐλεύθερα τήν πίστι τους καί νά κηρύσσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδή μάλιστα ἡ ἐξουσία χρήσεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ παραδίδεται σέ φορεῖς ἀκαθόριστους ὡς πρός τόν δη­μόσιο ἤ ἰδιωτικό τους χαρακτήρα καί τούς δίδεται ἡ εὐχέρεια νά προσθαφαιροῦν στήν Κάρτα δεδομένα, ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενο ἀκόμη καί τῆς ἀνεπίγνωστης ἐκ μέρους τῶν πιστῶν χρήσεως ἀντιχριστιανικῶν συμβόλων.

Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκφράζει τήν ἔντονη ἀνησυχία της καί ὑποβάλλει θερμή παράκλησι πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνησι νά μή προχωρήση στήν ἔκδοσι τῆς ἠλεκτρονικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», συνιστᾶ δέ στούς χριστιανούς νά χρησιμοποιοῦν τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολή τοιούτου εἴδους Κάρτας μᾶς εὑρίσκει ἀντιθέτους.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν λησμονοῦμε ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ», καί ὅτι ὁ Χριστός «νενίκηκε τόν κόσμον»· τοῦτο ὅμως δέν συνεπάγεται καί τήν συμφωνία μας σέ ὑποχρεωτικές καί ἀνελεύθερες πρακτικές. Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Προστάτις καί Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νά δίδη στόν εὐλαβῆ λαό τῆς πατρίδος μας τήν δύναμι νά ἀνταπεξέρχεται σέ ὅλες τίς δυσκολίες τοῦ βίου, μάλιστα μέσα στή δυσχερῆ αὐτή συγκυρία πού διερχόμεθα.
 
Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

Προτεινόμενα άρθρα για το θέμα της "Κάρτας του πολίτη"

(Επιλεγμένα από το blog Πέρα από το Άτομο)
 
Μηνάς Σαματάς, Ο ανελεύθερος “καρτο-πολίτης”

Ριχάρδος Σωμερίτης,Ψηφιακός ολοκληρωτισμός

Όψεις της νέας παρακολούθησης (προδημοσίευση από το ομώνυμο βιβλίο των εκδόσεων Βιβλιόραμα)

Γνωμοδότηση του δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω Χ. Παπασωτηρίου για την "Κάρτα του Πολίτη"
 
Ας μου επιτραπεί ένας μικρός επίλογος. Το θέμα της Κάρτας δεν είναι μεμονωμένο, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της ζωής και της συνείδησης όλων μας από σκοτεινά παγκόσμια κέντρα εξουσίας, που, ως σκοτεινά, είναι και αντίχριστα. Ας το έχουμε υπόψιν αυτό και ας μην αμελήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Η ύψιστη μορφή πολιτικού αγώνα είναι η ορθόδοξη πνευματικότητα - αυτή που αναβαθμίζει τον άνθρωπο σε επίπεδο Ιησού Χριστού και τον κάνει ολόφωτη προσωπικότητα, γεμάτη αγάπη για τον πλησίον και για όλη την κτίση, αλλά και άτρωτο από στερήσεις, κατατρεγμούς, διώξεις, απειλές ή θάνατο. Η μελέτη της ζωής των αγίων μαρτύρων μας, παλαιών και σύγχρονων, έχει να μας διδάξει πολλά - γι' αυτό ακριβώς και τίθεται στο περιθώριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: