ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Οι Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. 9-11


Το αρχαίο κείμενο των Πράξεων μπορείτε να το δείτε εδώ & εδώ. Τη μετάφραση την αναδημοσιεύουμε από εδώ. Το προηγούμενο τμήμα εδώ & το 1ο μέρος - με εισαγωγικά στοιχεία - είναι εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η μεταστροφή του Σαύλου

Το όραμα του αποστόλου Παύλου στη Δαμασκό. Εικ. (όπως και οι 2 επόμενες) από αυτό το τουρκόφωνο ορθόδοξο site.

1 Ο Σαύλος, ο οποίος εξακολουθούσε να πνέη απειλήν και φόνον εναντίων των μαθητών του Κυρίου, ήλθε εις τον αρχιερέα,
2 και του εζήτησε επιστολάς προς τας συναγωγάς της Δαμασκού, ώστε, εάν βρη ανθρώπους που ακολουθούσαν τον δρόμον αυτόν, άνδρας και γυναίκας, να τους φέρη δεμένους εις την Ιερουσαλήμ.
3 Αλλ’ ενώ, κατά την πορείαν του, επλησίαζε εις την Δαμασκόν, έξαφνα άστραψε γύρω του φως από τον ουρανόν.
4 Έπεσε εις την γην και άκουσε φωνήν να του λέγη, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;». Και είπε, «Ποιος είσαι Κύριε;».
5 Ο δε Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον συ καταδιώκεις,
6 αλλά σήκω και έμπα εις την πόλιν και θα σου δηλωθή τι πρέπει να κάνης».
7 Οι άνδρες, που τον συνώδευαν, εστάθηκαν βουβοί, διότι άκουαν την φωνήν, αλλά δεν έβλεπαν κανένα.
8 Ο Σαύλος εσηκώθηκε από το έδαφος, αλλ’ αν και τα μάτια του ήσαν ανοικτά, δεν έβλεπε κανένα· γι’ αυτό τον κρατούσαν από το χέρι και το έφεραν εις την Δαμασκόν.
9 Επί τρεις ημέρας δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε.

Ο Σαύλος εις Δαμασκόν

10 Εις την Δαμασκόν υπήρχε κάποιος μαθητής, ονομαζόμενος Ανανίας, και είπε εις αυτόν ο Κύριος σε όραμα, «Ανανία», αυτός δε είπε, «Ιδού εγώ, Κύριε».
11 Τότε ο Κύριος του είπε, «Σήκω και πήγαινε εις την οδόν που ονομάζεται Ευθεία, εις το σπίτι του Ιούδα, και ζήτησε ένα ονομαζόμενον Σαύλον από την Ταρσόν·
12 διότι αυτός τώρα προσεύχεται και είδε σε όραμα άνδρα ονομαζόμενον Ανανίαν να μπαίνη και να βάζη το χέρι επάνω του δια να αναβλέψη».
13 Και ο Ανανίας απεκρίθη, «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσο κακό έκανε ο άνθρωπος αυτός εις τους πιστούς σου εις την Ιερουσαλήμ.
14 Και είναι εδώ με εξουσίαν από τους αρχιερείς να συλλάβη όλους που επικαλούνται το όνομά σου».
15 Αλλ’ ο Κύριος του είπε, «Πήγαινε γιατί αυτός είναι όργανον εκλογής μου, δια να φέρη το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ισραηλιτών.
16 Εγώ ο ίδιος θα του δείξω όσα πρέπει να πάθη δια το όνομά μου».
17 Ο Ανανίας έφυγε και επήγε εις το σπίτι και, αφού έβαλε τα χέρια του σ’ αυτόν, είπε, «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος, ο Ιησούς που σου εμφανίσθηκε εις τον δρόμον από τον οποίον ήλθες, με έστειλε δια να αναβλέψης και γεμίσης από Πνεύμα Άγιον».
18 Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ενέβλεψε· ύστερα σηκώθηκε και βαπτίσθηκε.
19 Και αφού έφαγε, εδυνάμωσε. Έμεινε δε ο Σαύλος μερικές ημέρες με τους μαθητάς που ήσαν εις την Δαμασκόν
20 και αμέσως εις τας συναγωγάς εκήρυττε τον Ιησούν, ότι αυτός είναι ο Υιος του Θεού.
21 Και ήσαν κατάπληκτοι όλοι όσοι τον άκουαν και έλεγαν, «Δεν είναι αυτός που εξώντωσε εις την Ιερουσαλήμ εκείνους που επεκαλούντο το όνομα τούτο και ήλθε εδώ με σκοπόν να τους οδηγήση δεμένους εις τους αρχιερείς;».
22 Αλλ’ ο Σαύλος εγίνετο ακόμη δυνατότερος και έφερνε εις σύγχυσιν τους Ιουδαίους, που κατοικούσαν εις την Δαμασκόν, με τας αποδείξεις του ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
23 Μετά παρέλευσιν πολλών ημερών συνωμότησαν οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν.
24 Έγιναν όμως γνωστά εις τον Σαύλον τα σχέδιά τους. Οι Ιουδαίοι παρεφύλατταν και τας πύλας ημέραν και νύχτα δια να τον σκοτώσουν.
25 Αλλ’ οι μαθηταί τον επήραν την νύχτα και τον κατέβασαν από το τείχος μέσα σ’ ένα καλάθι.

Ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ και Ταρσόν

26 Όταν ο Σαύλος έφθασε εις την Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκολληθή εις τους μαθητάς, αλλ’ όλοι τον εφοβούντο, διότι δεν επίστευαν ότι είναι μαθητής.
27 Ο Βαρνάβας όμως τον επήρε, τον ωδήγησε εις τους αποστόλους και διηγήθηκε εις αυτούς πως εις τον δρόμον είδε ο Σαύλος τον Κύριον ο οποίος του εμίλησε και πως εις την Δαμασκόν εκήρυξε με θάρρος εις το όνομα του Ιησού.
28 Και είχε συχνήν επικοινωνίαν μαζί τους εις την Ιερουσαλήμ και με θάρρος εκήρυττε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.
29 Εμιλούσε επίσης και συζητούσε με τους Ιουδαίους τους ομιλούντας την ελληνικήν, αλλ’ αυτοί ζητούσαν να τον σκοτώσουν.
30 Όταν το έμαθαν οι αδελφοί, τον κατέβασαν εις την Καισάρειαν και τον έστειλαν εις την Ταρσόν.
31 Αι εκκλησίαι λοιπόν εις όλην την Ιουδαίαν, την Γαλιλαίαν και την Σαμάρειαν είχαν ειρήνην και κατηρτίζοντο και εβάδιζαν με φόβον του Κυρίου και επληθύνοντο με την βοήθειαν του Αγίου Πνεύματος.

Ο Πέτρος θεραπεύει τον Αινέαν εις Λύδδαν

32 Ο Πέτρος, κατά την διάρκειαν περιοδείας του εις όλην την περιοχήν, κατέβηκε να επισκεφθή και τους αγίους που κατοικούσαν εις την Λύδδαν.
33 Εκεί ευρήκε κάποιον που ωνομάζετο Αινέας, ο οποίος ήτο κατάκοιτος επί οκτώ χρόνια διότι ήτο παράλυτος.
34 Και του είπε ο Πέτρος, «Αινέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεββάτι σου». Και αμέσως εσηκώθηκε.
35 Και τον είδαν όλοι οι κάτοικοι της Λύδδας και του Σάρωνος, και επέστρεψαν εις τον Κύριον.

Η Δορκάς

36 Εις την Ιόππην υπήρχε κάποια μαθήτρια (*) που ωνομάζετο Ταβιθά, ελληνιστί Δορκάς, η οποία έκανε πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες.
Εικ. από εδώ
37 Συνέβη κατά τας ημέρας εκείνας να ασθενήση και να πεθάνη· αφού δε την έλουσαν, την έβαλαν εις το ανώγι.
38 Επειδή η Λύδδα ήτο κοντά εις την Ιόππην, οι μαθηταί άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι εκεί, και του έστειλαν δύο άνδρας με την παράκλησιν: «Μη βραδύνης να έλθης και σ’ εμάς».
39 Ο Πέτρος εσηκώθηκε και επήγε μαζί τους. Όταν έφθασε, τον ωδήγησαν εις το ανώγι και παρουσιάσθηκαν εις αυτόν όλες οι χήρες οι οποίες έκλαιαν και έδειχναν τα υποκάμισα και τα ενδύματα, που έκανε η Δορκάς όταν ήτο μαζί τους.
40 Ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Ύστερα εστράφη προς το σώμα και είπε, «Ταβιθά, σήκω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρον, ανασηκώθηκε.
41 Ο Πέτρος της έδωκε το χέρι και την εσήκωσε ορθήν. Ύστερα εφώναξε τους αγίους και τις χήρες και την παρουσίασε ζωντανήν.
42 Αυτό έγινε γνωστόν εις όλλην την Ιόππην και πολλοί επίστεψαν εις τον Κύριον.
43 Έμεινε δε ο Πέτρος αρκετάς ημέρας εις την Ιόππην, εις το σπίτι κάποιου Σίμωνος βυρσοδέψη.

(*) "Μαθητές" ονομάζονταν τότε οι χριστιανοί. "Χριστιανοί" χαρακτηρίστηκαν αργότερα, όπως αναφέρεται παρακάτω (κεφ. 11, στίχ. 26).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ο Πέτρος και ο Κορνήλιος

1 Εις την Καισάρειαν υπήρχε κάποιος ονομαζόμενος Κορνήλιος, εκατόνταρχος, από την στρατιωτικήν μονάδα που ωνομάζετο Ιταλική.
2 Ήτο ευσεβής και φοβούμενος από τον Θεόν μαζί με όλην την οικογένειάν του· έκανε πολλάς ελεημοσύνας εις τον λαόν και προσευχότανε πάντοτε εις τον Θεόν.
3 Μίαν ημέραν, περί την ενάτην ώραν, είδε καθαρά σ’ ένα όραμα άγγελον του Θεού να έρχεται προς αυτόν και να του λέγη, «Κορνήλιε».
4 Αυτός προσήλωσε το βλέμμα του εις αυτόν και, φοβισμένος, είπε,  «Τι συμβαίνει, Κύριε;». Και ο άγγελος του είπε, «Αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβηκαν εις τον ουρανόν, δια να σε θυμηθή ο Θεός.
5 Και τώρα στείλε εις την Ιόππην άνδρας και κάλεσε κάποιον Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος.
6 Αυτός φιλοξενείται από κάποιον Σίμωνα βυρσοδέψην, του οποίου το σπίτι είναι κοντά εις την θάλασσαν».
7 Όταν έφυγε ο άγγελος που του μιλούσε, φώναξε δύο από τους υπηρέτας του και ένα στατιώτην ευσεβή, από εκείνους που είχε εις την υπηρεσίαν του,
8 και αφού τους αφηγήθηκε όλα, τους έστειλε εις την Ιόππην.
9 Την επομένην ημέραν, ενώ εκείνοι περπετούσαν ακόμη και επλησίαζαν εις την πόλιν, ανέβξκε ο Πέτρος εις το ανώγι, κατά την έκτην ώραν, δια να προσευχηθή.
10 Επείνασε δε και ήθελε να φάγη κάτι.
11 Ενώ του ετοίμαζαν φαγητόν ήλθε εις έκστασιν, και βλέπει τον ουρανόν ανοικτόν και να κατεβαίνη κάτι σαν ένα μεγάλο σινδόνι, δεμένο στις τέσσερις γωνίες, και κατέβαινε εις την γην.
12 Μέσα σ’ αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα ζώα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού.
13 Και μια φωνή του εφώναξε, «Σήκω, Πέτρε, σφάξε και φάγε!».
14 Αλλ’ ο Πέτρος είπε, «Επ’ ουδενί λόγω, Κύριε, διότι ποτέ δεν έφαγα τίποτε μολυσμένον η ακάθαρτον».
15 Ήλθε πάλιν εις αυτόν φωνή δια δευτέραν φοράν: «Εκείνα που ο Θεός εκαθάρισε, συ μη τα θεωρής ακάθαρτα».
16 Αυτό έγινε τρεις φορές και το αντικείμενον ανυψώθηκε πάλιν εις τον ουρανόν.
17 Ενώ ο Πέτρος ευρίσκετο εις απορίαν περί του τι άραγε εσήμαινε το όραμα που είδε, οι άνδρες, που είχαν σταλή από τον Κορνήλιον, αφού ερώτησαν δια το σπίτι του Σίμωνος, ήλθαν εις την εξώπορτα.
18 Και εφώναξαν δια να ερωτήσουν εάν φιλοξενήται εκεί ο Σίμων που ονομάζεται Πέτρος.
19 Ενώ δε ο Πέτρος εσκέπτετο το όραμα, είπε εις αυτόν το Πνεύμα, «Τρεις άνδρες σε ζητούν·
20 σήκω, κατέβα και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμόν, διότι εγώ τους έχω στείλει».
21 Ο Πέτρος κατέβηκε και είπε εις τους άνδρας, «Εγώ είμαι εκείνος που ζητάτε. Ποια είναι η αιτία που ήλθατε εδώ;».
22 Αυτοί δε είπαν, «Ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και φοβούμενος τον Θεόν, ο οποίος έχει τέτοιαν μαρτυρίαν από όλον το έθνος των Ιουδαίων,
23 έλαβε εντολήν από ένα άγιον άγγελον να στείλη να σε καλέση εις το σπίτι του
24 και να ακούση τι έχεις να πης». Ο Πέτρος τους εκάλεσε μέσα και τους εφιλοξένησε.
25 Την επομένην ανεχώρησε μαζί τους και τους συνώδευσαν και μερικοί από τους αδελφούς της Ιόππης. Την άλλην ημέραν έφθασαν εις την Καισάρειαν.
26 Ο Κορνήλιος τους επερίμενε και είχε καλέσει συγγενείς του και στενούς φίλους του.
27 Μόλις έφθασε ο Πέτρος, τον προϋπάντησε ο Κορνήλιος και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε.
28 Αλλ’ ο Πέτρος τον εσήκωσε και είπε, «Σήκω, και εγώ ο ίδιος άνθρωπος είμαι». Συνομιλών μαζί του εμπήκε εις το σπίτι και ευρήκε πολλούς να έχουν μαζευθή και τους είπε, «Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται σε Ιουδαίον να συναναστρέφεται ή να πλησιάζη αλλόφυλον, αλλά σ’ εμέ ο Θεός έδειξε καθαρά να μη θεωρώ κανένα άνθρωπον μολυσμένον η ακάθαρτον.
29 Γι’ αυτό ήλθα χωρίς αντίρρησιν, όταν εστείλατε για μένα. Ερωτώ λοιπόν, για ποιόν λόγον με προσκαλέσατε;».
30 Και ο Κορνήλιος είπε, «Προ τεσσάρων ημερών ενώ προσευχόμουν την ενάτην ώραν, εις το σπίτι μου, εστάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λάμπουσαν ενδυμασίαν,
31 και μου λέγει, «Κορνήλιε, η προσευχή σου εισακούσθηκε και ο Θεός εθυμήθηκε τις ελεημοσύνες σου.
32 Στείλε εις την Ιόππην και κάλεσε τον Σίμωνα, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος. Φιλοξενείται εις το σπίτι του Σίμωνος του βυρσοδέψη, κοντά εις την θάλασσαν. Αυτός όταν έλθη θα σου μιλήση.
33 Αμέσως λοιπόν έστειλα να σε καλέσω και καλά έκανες και ήλθες. Και τώρα είμεθα όλοι εδώ παρόντες ενώπιον του Θεού, δια να ακούσωμεν όλα όσα σε έχει διατάξει ο Θεός να πης».

Ομιλία του Πέτρου

34 Τότε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε, «Αναγνωρίζω πράγματι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης
35 αλλά σε κάθε έθνος, εκείνος που τον φοβάται και κάνει το ορθόν είναι δεκτός εις αυτόν.
36 Έστειλε τον λόγον του εις τους Ισραηλίτας με το χαρμόσυνον άγγελμα ειρήνης δια του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο Κύριος όλων.
37 Ξέρετε τι συνέβη εις όλην την Ιουδαίαν, αφού έγινε αρχή από την Γαλιλαίαν μετά το βάπτισμα που εκήρυξε ο Ιωάννης.
38 Ξέρετε δια τον Ιησούν από την Ναζαρέτ, πως τον έχρισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν, ο οποίος περιώδευε ευεργετών και θεραπεύων όλους τους καταδυναστευομένους από τον διάβολον, διότι ο Θεός ήτο μαζί του.
39 Και εμείς είμεθα μάρτυρες όλων όσα έκαμε και εις την χώραν των Ιουδαίων και εις την Ιερουσαλήμ. Αυτόν εσκότωσαν κρεμάσαντες αυτόν εις τον σταυρόν.
40 Αλλ’ ο Θεός τον ανέστησε την τρίτην ημέραν και τον έκανε να εμφανισθή,
41 όχι εις όλον τον λαόν, αλλά εις μάρτυρας, που τους είχε διαλέξει ο Θεός από πριν, δηλαδή σ’ εμάς, οι οποίοι εφάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την ανάστασίν του εκ νεκρών
42 και μας παρήγγειλε να κηρύξωμεν εις τον λαόν και να δώσωμεν μαρτυρίαν ότι αυτός είναι ο προωρισμένος  από τον Θεόν κριτής ζώντων και νεκρών.
43 Δι’ αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήται, ότι όποιος πιστεύει εις αυτόν θα λάβη άφεσιν αμαρτιών δια του ονόματός του».

Εθνικοί λαμβάνουν το Άγιον Πνεύμα και βαπτίζονται

44 Ενώ ο Πέτρος εμιλούσε ακόμη, έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επάνω εις όλους που ακουσαν τον λόγον.
45 Και εξεπλάγησαν οι εξ Ιουδαίων πιστοί, όσοι είχαν έλθει μαζί με τον Πέτρον, διότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εχύθηκε και εις τα έθνη,
46 επειδή τους άκουσαν να μιλούν γλώσσας και να δοξολογούν τον Θεόν.
47 Τότε είπε ο Πέτρος, «Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίση το νερό ώστε να μη βαπτισθούν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον όπως και εμείς;».
48 Και τους διέταξε να βαπτισθούν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρεκάλεσαν να παραμείνη μερικές ημέρες.
 
Η βάπτιση του αγίου Κορνήλιου από τον απ. Πέτρο. Σκηνή από την περίφημη "Κολυμβήθρα του αγίου Βαρθολομαίου" (Βέλγιο). Από αυτό το πολύ ενδιαφέρον ιστολόγιο για τα ιερά λείψανα και κειμήλια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Ο Πέτρος δικαιολογεί την ενέργειάν του

1 Οι απόστολοι και οι αδελφοί που ήσαν εις την Ιουδαίαν, άκουσαν ότι και οι εθνικοί εδέχθησαν τον λόγον του Θεού.
2 Και όταν ανέβηκε ο Πέτρος εις τα Ιεροσόλυμα είχαν ενδοιασμούς γι’ αυτόν οι πιστοί οι προερχόμενοι από τους Ιουδαίους
3 και του έλεγαν, «Εμπήκες εις το σπίτι εθνικών και έφαγες μαζί τους».
4 Ο Πέτρος άρχισε τότε να εκθέτη εις αυτούς όσα έγιναν κατά σειράν:
5 «Εγώ», είπε, «ήμουν εις την πόλιν της Ιόππης και, ενώ προσευχόμουν, είδα σε έκστασιν όραμα, κάτι σαν ένα μεγάλο σινδόνι, δεμένο στις τέσσερις γωνίες, να κατεβαίνη από τον ουρανόν και να φθάνη ως εμέ.
6 Έστρεψα το βλέμμα μου προς αυτό, το παρατηρούσα και είδα τετράποδα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού.
7 Άκουσα δε φωνήν να μου λέγη, «Σήκω, Πέτρε, σφάξε και φάγε».
8 Εγώ όμως είπα, «Επ’ ουδενί λόγω, Κύριε, διότι μολυσμένον η ακάθαρτον δεν εμπήκε ποτέ στο στόμα μου».
9 Η φωνή μου απεκρίθη δια δευτέραν φοράν από τον ουρανόν, «Εκείνα που ο Θεός εκαθάρισε, δεν πρέπει συ να τα θεωρής ακάθαρτα».
10 Τούτο έγινε τρεις φορές και πάλιν αρπάχθηκαν όλα εις τον ουρανόν.
11 Ακριβώς την στιγμήν εκείνην ήλθαν τρεις άνδρες εις το σπίτι όπου έμενα, οι οποίοι ήσαν απεσταλμένοι σ’ εμέ από την Καισάρειαν.
12 Το Πνεύμα τότε μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμόν. Ήλθαν μαζί μου και οι έξη αυτοί αδελφοί και εμπήκαμε εις το σπίτι του ανθρώπου.
13 Αυτός μας είπε πως είδε τον άγγελον ενώπιόν του εις το σπίτι του, και ότι του είπε, «Στείλε εις την Ιόππην ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που επονομάζεται Πέτρος,
14 ο οποίος θα σου πη λόγια, με τα οποία θα σωθής συ και όλοι οι οικιακοί σου».
15 Όταν άρχισα να μιλώ, ήλθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον όπως και σ’ εμάς εις την αρχήν.
16 Και θυμήθηκα τον λόγον του Κυρίου: «Ο Ιωάννης εβάπτισε με νερό, σεις όμως θα βαπτισθήτε με Πνεύμα Άγιον».
17 Εάν λοιπόν ο Θεός τους έδωκε την ίδια δωρεά όπως και σ’ εμάς, όταν επιστέψαμε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ποιος ήμουν εγώ για να μπορέσω να εμποδίσω τον Θεόν;».
18 Όταν άκουσαν αυτά, ησύχασαν και εδόξαζαν τον Θεόν και έλεγαν, «Ώστε και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός μετάνοιαν που οδηγεί εις ζωήν».

Η εκκλησία των εθνικών εις Αντιόχειαν

19 Εκείνοι που είχαν διασπαρή ένεκα του διωγμού, που έγινε εξ αιτίας του Στεφάνου, έφθασαν μέχρι της Φοινίκης και της Κύπρου και της Αντιοχείας, αλλά δεν εκήρυτταν τον λόγον σε κανένα παρά μόνο σε Ιουδαίους.
20 Μερικοί από αυτούς ήσαν Κύπριοι και Κυρηναίοι, οι οποίοι, όταν εμπήκαν εις την Αντιόχειαν, εμιλούσαν εις τους ελληνιστάς κηρύττοντες το χαρμόσυνον άγγελμα περί του Κυρίου Ιησού.
21 Και το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί τους και μεγάλος αριθμός επίστεψε και επέστρεψε εις τον Κύριον.
Εικ. από εδώ
22 Έφθασε δε η είδησις γι’ αυτούς εις τα αυτιά της εκκλησίας των Ιεροσολύμων και έστειλαν τον Βαρνάβαν έως την Αντιόχειαν.
23 Όταν αυτός έφθασε και είδε την χάριν του Θεού, εχάρηκε και παρώτρυνε όλους να παραμένουν πιστοί εις τον Κύριον με σταθερή καρδιά,
24 διότι ήτο πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Πνεύμα Άγιον και πίστιν. Αρκετός δε λαός προσετέθη εις τον Κύριον.
25 Τότε ο Βαρνάβας ανεχώρησε εις την Ταρσόν δια να ζητήση τον Σαύλον και όταν τον ευρήκε τον έφερε εις την Αντιόχειαν.
26 Έμενε δε έναν ολόκληρον χρόνο εις την εκκλησίαν και εδίδαξαν πλήθος πολύ. Εις την Αντιόχειαν οι μαθηταί ωνομάσθησαν δια πρώτην φοράν Χριστιανοί.

Ο Βαρνάβας και ο Σαύλος αποστέλλονται εις την Ιουδαίαν

27 Κατά τας ημέρας αυτάς κατέβηκαν προφήται από τα Ιεροσόλυμα εις την Αντιόχειαν.
28 Ένας δε από αυτούς, ονομαζόμενος Άγαβος, εσηκώθηκε και προείπε δια του Πνεύματος, ότι θα εγίνετο μεγάλη πείνα εις όλην την οικουμένην, η οποία και έγινε επί Κλαυδίου Καίσαρος.
29 Απεφάσισαν δε οι μαθηταί να στείλη ο καθένας, ανάλογα προς την οικονομικήν του κατάστασιν, βοήθειαν εις τους αδελφούς που κατοικούσαν εις την Ιουδαίαν.
30 Αυτό και έκαναν και την απέστειλαν εις τους πρεσβυτέρους δια του Βαρνάβα και του Σαύλου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (ΕΔΩ)...

Δεν υπάρχουν σχόλια: