ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

«Η Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη», μια προσπάθεια για την πατρίδα, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τον άνθρωπο!...

 

Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» ἀγκυροβόλησε στὴν Θράκη τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2012, προβάλλοντας, ὡς πνευματικὸ κέντρο, τὴν ἰδέα πὼς κάθε εἲδους προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ κρίση μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἐπιτυχῶς μὲ τὴν βιωματική μας ἐμβάθυνση στὸ ἀνυπέρβλητο πολιτιστικὸ καὶ ἱστορικὸ δυναμικὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὡς ἀστείρευτη πηγὴ ἀντλήσεως τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἰδανικῶν, ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ οἰκοδομήσουμε μία ἑνωμένη, ὑγιῆ καὶ ἁρμονικὴ κοινωνία.

Τὸ πνευματικὸ κέντρο λειτουργεῖ ἐξ ὁλοκλήρου σὲ ἐθελοντικὴ βάση, ὑλοποιώντας ἓνα πανελληνίως γνωστὸ κοινωφελὲς ἒργο, τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται σὲ ὃλους τοὺς Θρακιῶτες ἀνεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας. Στὸ ἒργο τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» συμπεριλαμβάνονται:

· Ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια ἐνηλίκων καὶ παίδων (φιλοσοφίας, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, πατριδογνωσίας, μουσικῆς ἁρμονίας, ἱστορίας, μελέτης πατερικῶν κειμένων), τὰ ὁποῖα ἒχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν μελέτη, ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τῆς πανεπιστημονικῆς προσεγγίσεως τοῦ «σκέπτεσθαι ἑλληνικῶς» καὶ τῶν οἰκουμενικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

· Εἰδικὰ σεμινάρια ἐκμαθήσεως καί πολιτιστικῆς προσεγγίσεως τῶν τριῶν μειονοτικῶν γλωσσῶν (ρομανί, πομακικῶν, τουρκικῶν).
 


· Δωρεὰν μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιὰ μαθητὲς δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου, τὰ ὁποῖα ἒχουν ὡς γνώμονα τὴν διεύρυνση τῆς κριτικῆς σκέψεως καὶ τῶν πνευματικῶν ὁριζόντων τῶν μαθητῶν.

· Δωρεὰν ἐπιστημονικὲς διαλέξεις, μὲ κυρίους εἰσηγητὲς τὰ μέλη τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδος τῆς «Κιβωτοῦ».

· Δραστηριότητες ποὺ συμβάλλουν στὴν γενικότερη πολιτιστικὴ καὶ τουριστικὴ προβολὴ τῆς Θράκης, καθὼς καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς φυσικῆς παρουσίας στὴν περιοχή (διοργάνωση προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν κλπ.)

· Δραστηριότητες κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἐθελοντικῆς προσφορᾶς, μὲ σκοπὸ τὴν στήριξη τῶν ἀναξιοπαθούντων συμπολιτῶν μας (σίτιση, διανομὲς τροφίμων - ρουχισμοῦ - καύσιμης ξυλείας κλπ.), σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοπικὲς ἐνορίες, συλλόγους καὶ ἰδιῶτες ποὺ ἐπιδεικνύουν καθημερινῶς ἀπαράμιλλη κοινωνικὴ εὐαισθητοποίηση.
 


«Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» ἒχει ἀναλάβει, ἐπίσης, τὴν ὑλοποίηση ἑνὸς μακροπνόου σχεδίου πλήρους ἀναπλάσεως τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ παλαιοῦ Ἐθνικοῦ Φυλακίου «Ἀκρίτας», σὲ μία ὀρεινὴ περιοχὴ ἀπείρου φυσικοῦ κάλλους στὸν Ν. Ροδόπης. Τὸ πρόγραμμα ἀναπλάσεως περιλαμβάνει, συνοπτικῶς, τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἢδη ὑπαρχόντων ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν δημιουργία νέων, μὲ σκοπὸ τὴν ἐκ βάθρων διαμόρφωση ἑνὸς ὀρεινοῦ οἰκισμοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ διαμορφωθεῖ σταδιακῶς, ἒχοντας ὡς κατοίκους ὀρφανὰ καὶ ἐγκαταλελειμμένα παιδιὰ ἀπὸ ὃλη τὴν Ἑλλάδα, τὰ ὁποῖα θὰ στεγαστοῦν στὸ ἀνακαινισμένο - καὶ εἰδικῶς διαμορφωμένο σὲ οἰκογενειακὴ στέγη - κεντρικὸ κτήριο 600 μ2, τοὺς ἱδρυτὲς τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη», οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναλάβουν τὴν προστασία, ἀνατροφὴ καὶ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, ἐν εἲδει γονέων, καθὼς καὶ τὴν αὐστηρῶς ἐπιλεγμένη ὁμάδα ἐθελοντῶν καὶ συνεργατῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐν εἲδει συγγενῶν, θὰ προσφέρουν τὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τὸν νόμο ὑπηρεσίες. Ἡ πρώτη πτέρυγα τῆς οἰκογενειακῆς στέγης ὁλοκληρώθηκε τὸν περασμένο Αὒγουστο, ἒχοντας ἢδη ὑποδεχθεῖ τοὺς πρώτους κατοίκους της.

Στὶς ὑπόλοιπες ἐγκαταστάσεις τοῦ φυλακίου θὰ διαμορφωθεῖ σταδιακῶς ἓνα ἐπισκέψιμο πολυλειτουργικὸ ἀγρόκτημα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀποτελέσει, ταυτοχρόνως, ἓνα ἐξαιρετικὸ μέσο κοινωνικοποιήσεως τῶν παιδιῶν. Τὰ ἒσοδα ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἀγροκτήματος θὰ καλύπτουν τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες ὃλου τοῦ οἰκισμοῦ.

Καλοῦμε ὃλους ἑσᾶς τοὺς συμπατριῶτες μας ποὺ ἐμφορεῖστε ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἀνεσπέρου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καὶ ἐπιθυμεῖτε νὰ προσφέρετε, νὰ ἐπιβιβαστεῖτε στὴν «Κιβωτό» μας καὶ νὰ συνδράμετε στὴν προσπάθεια τὴν ὁποία κάνουμε γιὰ νὰ ἀγγίξουμε τὴν ψυχὴ κάθε Ἓλληνα, ἀπλώνοντας του μία χεῖρα βοηθείας σὲ αὐτὴ τὴν τόσο δύσκολη συγκυρία γιὰ τὴν Πατρίδα μας.

Τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος.

Ἰωάννης Σ. Φριτζαλᾶς
Γεωπολιτικός-ιστορικός αναλυτής
Διευθυντής πνευματικού κέντρου

Χαρά Νικοπούλου
Δασκάλα
Υπεύθυνη παιδαγωγικού προγράμματος

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ 8
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Τ.Κ.:69100
ΤΗΛ: 2531084228 – 6948781892 / e-mail: kivotosDV@gmail.com


Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας μπορείτε να αντλήσετε από το ενημερωτικό φυλλάδιο και τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται καθώς και από τους παρακάτω συνδέσμους
:

Εκπομπή "Γράμματα -Σπουδάματα" στο κανάλι 4ϵ με θέμα "Η μάνα Θράκη μας καλεί"

"DOMNA VIZVIZI'S ARK" ACTIVITIES (DECEMBER 2011 - SEPTEMBER 2013)

Συνέντευξη της Χαράς Νικοπούλου στην Πειραϊκή εκκλησία:

"Η Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη"

"Ακρίτας" Μάρτιος 2013 - Νοέμβριος 2014

Συνέντευξη του Ιωάννη Φριτζαλά στον Maximum FM

Αναζητώντας την Ιθάκη της ανθρωπιάς και της προσφοράς

Έλαμψε η Μάνα Θράκη στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Για 3η χρονιά η Κιβωτός "Δόμνα Βιζβίζη" στηρίζει μαθητές και οικογένειες που το έχουν ανάγκη

Ένας οικισμός για ορφανά παιδιά στην ορεινή Ροδόπη – Εφημ. «Πρώτο Θέμα»


Η Αρετή Κετιμέ στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε τις δράσεις μας και από την σελίδα του πνευματικού κέντρου «Η Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη» σε αυτή τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: