ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

Για τη Λέσβο και το μεταναστευτικό...Τα επεισόδια στη Λέσβο μας δίνουν την αφορμή, αλλά και την ευκαιρία, να δημοσιεύσουμε το παρακάτω κείμενο, την οποία λάβαμε (ευχαριστούμε) και θεωρούμε ότι έχει σωστές θέσεις.
 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 19.1.2020, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ
χαιρετίζουν ἐνθέρμως τὴν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας κατὰ τῶν ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων – ἐποίκων καὶ ὀργανωμένου ἐγκλήματος κατακυριεύσεως τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῶν  καμουφλαρισμένων ὡς προσφύγων, ποὺ ὀργανώνει σήμερα ὁ Ἑλληνικὸς Λαός.

Ὡς Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι βλέπουμε ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ χρώματος σὰν ἀληθινὰ ἀδέλφια μας καὶ τοὺς συμπονοῦμε.
Ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. 
Εἴμαστε ἡ μοναδικὴ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος καταγεγραμμένη στὴν ἐφημερίδα τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινοτήτων. 
Σημασία δὲν ἔχει ἐὰν προσφέρει κανένας κάτι, ἀλλὰ ἂν πραγματικὰ ἀποστέλεται, ἂν φθάνει στοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ πρὸ παντὸς ποῦ καταλήγει.

Ἀπὸ τότε ποὺ στέλναμε τὶς ὁμαδικὲς ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, στὶς πρώην σοβιετικὲς χῶρες καὶ στὶς ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς τονίζαμε ὅτι πρέπει νὰ βοηθᾶμε τὰ δυστυχισμένα θύματα κάθε εἴδους βρώμικου πολέμου, νὰ μένουν καὶ νὰ ριζώνουν στὶς ἑστίες τους.
Δηλαδὴ νὰ μὴ τοὺς ταΐζουμε μὲ ψάρια, ἀλλὰ νὰ τοὺς μάθουμε νὰ ψαρεύουν. 
Νὰ μὴ τοὺς δίνουμε νερὸ ἀλλὰ νὰ τοὺς μάθουμε νὰ κάνουν γεωτρήσεις. 
Νὰ μὴ τοὺς δίνουμε ἕτοιμα φαγητὰ ἀλλὰ ὑπερσύγχρονη τεχνογνωσία νὰ παράγουν ἄφθονα ἀγαθὰ γιὰ νὰ βοηθοῦνται καὶ ἄλλοι λαοί.
Ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «…τὸ ἡμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ το ἐκεἰνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ἡμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης…» ( Β΄Κορινθ. 8, 13 -15).

Ὅμως δυστυχῶς οἱ «μεγάλοι» διαφορετικὰ ἀποφασίζουν καὶ τώρα βρισκόμαστε ἐνώπιον μαζικῶν μετακινήσεων λαῶν ἀπὸ Ἀσία καὶ Ἀφρικὴ ποὺ ἦρθαν νὰ ἐποικίσουν μεθοδευμένα τὴν Εὐρώπη.
Ἀλλὰ ὅταν λέγουν Εὐρώπη ἐννοοῦν Ἑλλάδα διότι λοιποὶ εὐρωπαῖοι ἀντιδροῦν δυναμικά!!!!!

Δυστυχῶς οἱ γλωσσικές, οἰκονομικές, πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτιστiκες διαφορὲς ποὺ μᾶς χωρίζουν μὲ τοὺς δυστυχεῖς αὐτοὺς λαοὺς εἶναι πολὺ μεγάλες.
Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο, ὁ ἐποικισμὸς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μετατραπεῖ σὲ μόνιμη εἰρηνικὴ συμβίωσιν. 
Παράδειγμα, στίς σκανδιναβικὲς χῶρες αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων βροντοφωνοῦν παντοῦ:
«Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβιώνωμε μὲ τὰ γουρούνια τοὺς χριστιανούς.
Ἀπαιτοῦμε ἀνεξαρτησία στὶς περιοχὲς ποὺ ὑπερτεροῦν οἱ μωαμεθανοί».
Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε εἶναι ἡ τεράστια ἐγκληματικότητα, ἡ ἀγριότητα, ἡ ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορά τους σὲ πόλεις καὶ χώρια μας.

Λύσεις ὑπάρχουν.
Καλοῦμε τοὺς ἰθύνοντες νὰ δείξουν ἔμπρακτο πατριωτισμὸ καὶ συνέπεια. 
Κανονικὰ σήμερα θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε ὅλοι σὲ ἔμπρακτο συμπαράστασιν στὴν Αἰτωλοακαρνανία,  ὅπου πρὸ πολλοῦ καιροῦ ἔχουν προγραμματίσει πραγματικὰ παλλαϊκὸ συλλαλητήριο ὁ εὐλαβὴς Περιφερειάρχης τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, οἱ Δῆμοι, οἱ φορεῖς καὶ ὁ λαός, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Μητροπολίτη κ. κ. Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος μάλιστα τὸ πρωὶ λειτούργησε συμβολικὰ στὸν Ἱ.Ν. τῆς Παναγίας τῆς Ἀγριλιώτισσας, μέσα στὸ στρατόπεδοτοῦ  Ἄγριλου, τὸ ὁποῖο προορίζει ἡ κυβέρνησις γιὰ κέντρο φιλοξενίας μεταναστῶν – προσφύγων.
Νὰ βοηθήσουμε καὶ αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους ἀνθρώπους.
Μεγάλα θύματα εἶναι καὶ αὐτοί!
Ἀλλὰ πρῶτα νὰ σώσουμε  τὴν Ἑλλάδα μας!
Διότι:
«Εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Α’ Τιμόθεον 5, 8).

Το ὅτι εἶναι ὀργανωμένο τὸ ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς δῆθεν διερμηνεῖς καὶ δῆθεν δημοκράτες, δὲν χωρᾶ τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία.
Μετέφεραν καὶ τέτοιους ἄριστα ἐκπαιδευμένους λαθρομετανάστες καὶ ἐποίκους καὶ τοὺς πῆγαν νὰ τοὺς ἐγκαταστήσουν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πορετσοῦ Ἠλείας.
Ἐκεῖ ἡ Παναγία ἔκανε τὸ θαῦμα της.
Εἰσῆλθαν στὰ κτήρια καὶ ἀμέσως ὅλοι ἐξήρχοντο ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴ φωνάζοντας: “No good. In Moria better.”

Οἱ ἰνστρούκτορες τῶν ΜΚΟ ποὺ δῆθεν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δίκαια τῶν ἀνθρώπων τοὺς διαβεβαίωσαν ὅτι θὰ τοὺς πᾶν σὲ ξενοδοχεῖα, καὶ ὅτι ἐκεῖ θὰ εἶναι τελείως ἐλεύθεροι.
Ἔτσι γίνεται παντοῦ.
Ἀεριτζῆδες ἐπιχειρηματίες, λαμβάνουν θαλασσοδάνεια, κτίζουν «ἅρπα κόλα» ξενοδοχειακὲς μονάδες καὶ ὅταν εἶναι ἡμιερειπωμένες, μεταφέρουν ἐκεῖ τοὺς ἐποίκους.
Ἐν τῶ μεταξὺ θὰ ἀχρηστεύωνται καὶ ἄλλα ξενοδοχεῖα καὶ θὰ μεταφέρωνται σὲ αὐτὰ καί  ἄλλοι μέχρι νὰ τὰ ἐρειπώσουν καὶ αὐτά.
Ὁπότε αὐτά τὰ θαλασσοδάνεια δὲν πρόκειται νὰ ἀποπληρωθοῦν ποτέ.
Οἱ ἐν λόγω ἐκτάσεις δυσκολώτατα θὰ ἐκποιοῦνται σὰν οἰκόπεδα, διότι οἱ διάδοχοι θὰ ἔχουν καὶ τὸ πρόβλημα τῆς καθαιρέσεως τῶν κτισμάτων καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν μπάζων.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀετονύχηδες δανειολῆπτες ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, «μπάρμπα στὴν Κορώνη» καὶ βολεύονται. 
Ἐμεῖς δυστυχῶς ἔχομε μόνον  σατανάδες ποὺ μᾶς κατατρέχουν παντοιοτρόπως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: