ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Hristós si azhïvâ!: "Christ Is Risen" in Pomak - "Χριστός ανέστη" & Ευαγγέλιο της Αγάπης στα πομακικά!


Η μετάφραση αυτή του "Χριστός ανέστη" στην πομακική γλώσσα έγινε το 2007 για την ιερά μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγ. Όρους, όπως & η μετάφραση του ευαγγελίου που διαβάζεται στην Αγάπη (δηλ. της ευαγγελικής περικοπής Ιωάνν. 20, 19-31, που διαβάζεται σε πολλές γλώσσες κατά τον Εσπερινό της Αγάπης, την Κυριακή του Πάσχα).
Πηγή: MYSTAGOGY & εκεί από το ιστολόγιο Πομακοχώρια.

Διαβάστε και το άρθρο για τις ελληνικές & χριστιανικές καταβολές των Πομάκων "Πομάκοι: Πόσο Έλληνες και χριστιανοί μπορεί να είναι;" (μέρος Α΄, μέρος Β΄).


On February 3, 2007 a Pomak from Sminthi visited Mount Athos. At the Monastery of Simonopetra a monk asked him to translate "Christ Is Risen" in his native language. He translated the hymn and the monk in turn put it to Byzantine notation. On April 8, 2007 the monks of Simonopetra Monastery sang for the first time "Christ Is Risen" in Pomak.

Hristós si azhïvâ at umrâtene
Sas umíranye nastópi umíranyeto
Harísal ye zhïvóta zhémne so búli
Faf gróbyeno.

Χριστός σι αζιβά ατ ουμράτενε
Σας ουμίρανιε ναστόπι ουμίρανιετο
Χαρίσαλ γιε ζιβότα ζέμνε σο μπούλι
Φαφ γκρόμπιενο.

Below is the transcription of the hymn in Byzantine notation:


On March 4, 2007 the same Pomak man translated from the Gospel of John (John 20:19-31) the passage which is read every year during the Agape Vespers on Pascha Sunday. Now every year at Simonopetra this passage is read also in Pomak:

Ούσης Οψίας…

Στα αρχαία ελληνικά
 
Ούσης ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς. ειρήνη υμίν.
Και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν. Ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς.

Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς, λάβετε Πνεύμα Άγιον.
Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται.

Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ην μετ' αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς.

Έλεγον ουν αυτώ οι άλλοι μαθηταί. εωράκαμεν τον Κύριον. ο δε είπεν αυτοίς. Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ήλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω.


Πομακιστί

 
Agîna ye stánalo akshám le faf inók déne, na pórvanek déne ad Sóbatono natsîi, i vratána so búlï zatvórenï itám kadéna so búli zbrátï talebéne ad Yahudiátskokne stráha, dashlól ye Isá i ustayál so ye faf sredóno i reklól mi ye: “Mirénye vámi!”
I agî ye reklól inazí, prikázal ye täm tógavïne rókï i stráno. Drágo mi ye pánnalo talebômne, agîna so vídili Kíriono.
I reklól mi ye pak Isá: “Mirénye vámi. Káksa mo ye prevódil móne Bubáyko i ya prevádom vámi”.
I agîna ye reklól inazí, dúinal ye ur täh i reklól mi ye: “Zômite Evliyósko Vázdaho.
Akú banâm stórite af gráhovene, she mi so af, akú gi banâm darzhîte, she so udarzhónï”.
‘Ala Thomás, ad on ikíno adín, zhókne so zaválï “Bliznák”, ne ye bul sas täh, agîna ye dashlól Isâ.

Víkali mu so drúgïne talebé: “Vídihme Kíriono!” Tóy mi ye reklól: “Akú na vídem faf rakïne mu belâgono ad sháykevene i akú na klam pórstase na belágono ad sháykevene i akú na klam rakóso na stranóto mu, néma da izvâravom”.


Μετάφραση στα νέα ελληνικά


Ενώ λοιπόν ήταν βράδυ την ημέρα εκείνη, την πρώτη μετά το Σάββατο, και ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες εκεί όπου ήταν οι μαθητές για το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσο και τους λέει: «Ειρήνη σ' εσάς».

Και αφού είπε αυτό, έδειξε τα χέρια και την πλευρά του σ' αυτούς. Χάρηκαν τότε οι μαθητές, όταν είδαν τον Κύριο.

Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Ειρήνη σ' εσάς. Καθώς με έχει αποστείλει ο Πατέρας κι εγώ στέλνω εσάς».

Και όταν είπε αυτό, φύσηξε πάνω τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο.

Αν σε κάποιους αφήσετε τις αμαρτίες, έχουν αφεθεί σ' αυτούς, αν σε κάποιους τις κρατάτε, έχουν κρατηθεί».

Ο Θωμάς, όμως, ένας από τους δώδεκα, ο λεγόμενος, “Δίδυμος”, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς.

Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο!». Εκείνος τους είπε: «Αν δε δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δε βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δε βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δε θα πιστέψω».

Δεν υπάρχουν σχόλια: