ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

"Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός": τα επαναστατικά βιβλικά αναγνώσματα του Εσπερινού της εορτής του Τιμίου Προδρόμου (Αυγούστου 29) !


Άλλη μία φορά, που η Εκκλησία κηρύττει με θάρρος ελευθερία, ελπίδα και δικαιοσύνη, μπροστά σε βασιλείς, δικαστές, γεωκτήμονες και βιομηχάνους!


Εικ. από εδώ
Αυτά τα τρία βιβλικά (= αγιογραφικά, από την Αγία Γραφή) αναγνώσματα διαβάζονται κάθε χρόνο, εδώ και κάπου χίλια πεντακόσια χρόνια, στον εσπερινό της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Η εορτή είναι στις 29 Αυγούστου και ο εσπερινός τελείται στις εκκλησιές μας το απόγευμα, με τη δύση του ηλίου, στις 28 Αυγούστου.
Να προσθέσουμε ότι στον εσπερινό διαβάζονται αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ στη θεία λειτουργία από την Καινή Διαθήκη (ο απόστολος και το ευαγγέλιο), γιατί η Παλ. Διαθήκη είναι η προετοιμασία για την Καινή, που είναι η ουσία του χριστιανισμού, και ο εσπερινός είναι η προετοιμασία για τη θεία λειτουργία.
Σύντομα, με τη χάρη του Θεού, αρχίζει το σχολικό έτος. Χιλιάδες παιδιά στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πατρίδας μας (είναι ακόμη πατρίδα μας και πάντα θα είναι, όποια ξένα κέντρα κι αν κάνουν κουμάντο) θα διδαχτούν αρχαία ελληνικά. Παρακαλούμε όλα αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους να προσέξουν, ώστε μετά από αυτά τα μαθήματα να μπορούν να καταλαβαίνουν τη γλώσσα των σπουδαίων, κυριολεκτικά αθάνατων, εκκλησιαστικών τελετών, με τα τόσο βαθιά και υψηλά νοήματα!
Πολλά απ' αυτά τα νόηματα τα περιέχει η (τόσο καταφρονημένη από πολλούς) Παλαιά Διαθήκη.
Στα παρακάτω αναγνώσματα μιλάει για Ιερουσαλήμ, Ισραήλ, Ιακώβ (ο Ιακώβ είναι ο εγγονός του Αβραάμ, ένας από τους γενάρχες των Εβραίων, πρόγονος του Χριστού, που προφήτευσε τον ερχομό Του). ΑΛΛΑ τα αναγνώσματα τοποθετήθηκαν στον εσπερινό από τους αγίους διδασκάλους της Ορθοδοξίας, για να απευθύνονται στο ΔΙΚΟ ΜΑΣ λαό (και να τ' ακούνε και οι άρχοντες και οι βασιλιάδες και οι γεωκτήμονες και οι δικαστές, που ήταν παρόντες στις τελετές, όπως και οι σημερινοί "επίσημοι" και βιομήχανοι κ.λ.π.!!) και ΣΕ ΚΑΘΕ λαό που ποθεί ελευθερία, δικαιοσύνη, αγάπη, ενότητα εν Χριστώ με το Θεό και τον πλησίον. Κάθε άνθρωπος με στοιχειώδη πνευματική κατάρτιση γνωρίζει ότι η εποχή του παλαιού Ισραήλ πέρασε. Ο νέος Ισραήλ, ο πνευματικός, είναι ο χριστιανικός λαός όλων των εθνών. 
Πρόκειται ουσιαστικά για πανανθρώπινα μηνύματα πνευματικού πολέμου, χωρίς τα σπαθιά των τζιχαντιστών, ούτε των (αιρετικών) σταυροφόρων, που ο Κύριος ας τους ελεήσει όλους, και εμάς...

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα
[Κεφ. 40, 1 καὶ ἐκλογὴ (=επιλογή στίχων - δείτε εδώ & μετάφραση)]

Τάδε λέγει Κύριος· Παρακαλεῖτε (=παρηγορείτε), παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει ὁ Θεός. Οἱ Ἱερεῖς λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν Ἱερουσαλήμ. Παρακαλέσατε αὐτήν, ὅτι ἐπλήσθη ἡ ταπείνωσις αὐτῆς· λέλυται γὰρ αὐτῆς ἡ ἁμαρτία, ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸς Κυρίου διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας, καὶ ὄψεται πᾶσα σάρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ. 
Ἐπ’ ὄρους ὑψηλοῦ ἀνάβηθι ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιών, ὕψωσον ἐν ἰσχύϊ τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόμενος Ἱερουσαλήμ, ὑψώσατε, μὴ φοβεῖσθε. Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, ἐγὼ ἐπακούσομαι, ὁ Θεός, Ἰσραήλ, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς, ἀλλὰ ἀνοίξω ἐκ τῶν ὀρέων ποταμούς, καὶ ἐν μέσῳ πεδίων πηγάς. Ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη, καὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν ὑδραγωγοῖς. Εὐφρανθήτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν, καὶ νεφέλαι ῥανάτωσαν δικαιοσύνην. 
Ἀνατειλάτω ἡ γῆ, καὶ βλαστησάτω ἔλεος καὶ δικαιοσύνην ἀνατειλάτω ἅμα. Φωνὴν εὐφροσύνης ἀναγγείλατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ ἀκουστὸν γενέσθω τοῦτο. Λέγετε ὅτι ἐρρύσατο Κύριος τὸν δοῦλον αὐτοῦ Ἰακώβ. Καὶ ἐὰν διψήσωσι δι’ ἐρήμων, ἐξάξει αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ πέτρας. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βοήθησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον, ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Προφητείας Μαλαχίου τὸ ἀνάγνωσμα
(Κεφ. 3 & 4, ἐκλογὴ [δείτε εδώ])

Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστελῶ τὸν Ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. Καὶ ἥξει εἰς τὸν ναόν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε. Καὶ τὶς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ; ἢ τὶς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ; Διότι αὐτὸς εἰσπορεύεται ὡς πῦρ ἐν χωνευτηρίῳ καὶ ὡς πόα πλυνόντων. Καὶ καθιεῖται χωνεύων, καὶ καθαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον. Καὶ προσελεύσεται πρὸς ἡμᾶς ἐν κρίσει, καὶ ἔσται μάρτυς ταχύς ἐπὶ τοὺς πονηρούς, καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας, καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἐπὶ ψευδῆ, καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους αὐτόν, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι καὶ ὑμεῖς υἱοί, Ἰακὼβ ἐξεκλίνατε νόμιμα, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 
Διὰ τοῦτο ἐπιστρέψατε πρὸς με, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Καὶ μακαριοῦσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔθνη, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος, ἐπιβλέπων ἀναμέσον δικαίου καὶ ἀναμέσον ἀνόμου, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ᾗ ἐγὼ ποιῶ εἰς περιποίησιν τῶν ἀγαπώντων με. Ἐπίγνωτε οὖν, καὶ μνήσθητε τοῦ νόμου Μωσῆ τοῦ δούλου μου, καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρήβ, πρὸς πάντα τὸν Ἰσραήλ, προστάγματα καὶ δικαιώματα. 
Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱόν, καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, ὁ Θεός Ἅγιος Ἰσραήλ.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα
(Κεφ. 4, ἐκλογή, & 5, 17 [εδώ])

Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Κατακρινεῖ δίκαιος ἀποθανὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς· ὄψονται γὰρ τελευτὴν δικαίου, καὶ οὐ μὴ συνήσουσι τὶ ἐβουλεύσαντο περὶ αὐτοῦ. Ὅτι ῥήξει Κύριος τοὺς ἀσεβεῖς ἀφώνους πρηνεῖς, καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων, καὶ ἕως ἐσχάτου χερσωθήσονται ἐν ὀδύνῃ, καὶ ἡ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται. Ἐλεύσονται γὰρ ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοί, καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ ἐναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶν. 
Τότε στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτόν, καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ, ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ, καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ. 
Ἐροῦσι γὰρ ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν στενάξουσι καὶ ἐροῦσιν. Οὗτος ἦν, ὃν ἔσχομεν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες; Τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν, καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον. Πῶς δὲ κατελογίσθη ἐν υἱοῖς Θεοῦ, καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν. Ἄρα ἐπλανήθη, μὲν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν, καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν. Ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβους καὶ ἀπωλείας, καὶ ὡδεύσαμεν τρίβους ἀβάτους, τὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐκ ἔγνωμεν.

Δείτε επίσης, αν θέλετε:


 
H Παλαιά Διαθήκη Πολεμούμενη και Απολογούμενη
Ενότητα άρθρων για την Παλαιά Διαθήκη
Ενότητα και στο ιστολόγιό μας
Παλαιά Διαθήκη: ιερό βιβλίο ή όχι;
Ο Ραββίνος Παύλος Φωτίου, που έγινε Ορθόδοξος Χριστιανός
Διάλογος του π. Ι. Ρωμανίδη με Ιουδαίους

Η Αγία Τριάδα στη Βίβλο

Δεν υπάρχουν σχόλια: