ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

Για τις φωτιές (Αύγουστος 2017)Κάποιοι καίνε τη χώρα μας: Πάνω από 90 πυρκαγιές μέσα σε μία ημέρα. Όχι μόνο φέτος, αλλά από τότε που ήμουν παιδί... Εμείς ευχόμαστε να ΜΗΝ τους κάψει ο Θεός και, αδύναμοι να βοηθήσουμε αλλιώς, απευθύνουμε έκκληση στον Ιησού Χριστό, στην Παναγία μας, που γιορτάζει, και στους αγίους μας, να συντρέξουν εκείνοι.
Δημοσιεύουμε, ως ικεσία σε όλα αυτά τα ιερά πρόσωπα, τα μεγαλυνάρια για τις πυρκαγιές που συνέταξε ο πρώην ροκ τραγουδιστής, αδελφός μας Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης και δημοσιεύονται εδώ (είναι στο τέλος της ανάρτησης).
 
Πυρκαγιές

Κύριε τῶν ζώντων καὶ τῶν νεκρῶν, πάντων τῶν ἁγίων, τῶν καέντων ὑπ’ ἀσεβῶν, ταῖς σοὶ εὐπροσδέκτοις, πρεσβείαις διαπύροις, τὴν γῆν σου ἐκ τῆς λύμης, πυρὸς διάσωσον.

Ἅγιοι πρεσβεύσατε ἐκτενῶς, οἱ πυρὶ βληθέντες, καὶ ἀπάραντες πρὸς Χριστόν, 
ὑπὲρ οἰκουμένης, δεινῶς μαστιζομένης, πυρὶ τῷ ἀναφθέντι, ἐχθρῷ ἀλάστορι.

Σῶσον ἐκ τῆς μάστιγος τοῦ πυρός, γῆν τὴν ἑλληνίδα, ὁ δροσίσας ἐν τῷ πυρί, 
τῆς ἐν Βαβυλῶνι, καμίνου θεῖε Λόγε, τῶν παίδων τὴν τριάδα, ὡς Παντοδύναμος.

Φύλαττε τὰ δάση καὶ τοὺς βουνούς, τὰς καλλιεργείας, καὶ οἰκίας πάντων ἡμῶν, 
ἀπὸ ὀλεθρίου, πυρὸς καὶ διατήρει, ἵνα σε προσκυνῶμεν, Θεὲ καὶ Κύριε.

Τὴν ἐξ ἀμετρήτων ἁμαρτιῶν, γένους τοῦ βροτείου, γῆν πυρέσσουσαν Ἰησοῦ, 
ἴδε μετ’ εὐνοίας, καὶ πᾶσαν οἰκουμένην, πυρὶ τὴν κεκαυμένην, Σῶτερ καινούργησον.

 
Εικ. από εδώ

Πάντας τοὺς θανόντας ἐν τῷ πυρί, ἐμπρησμῶν δολίων, πολυεύσπλαγχνε Ἰησοῦ, 
μὴ καταδικάσῃς, εἰς πῦρ τὸ αἰωνίζον, ἀλλὰ αὐτοῖς παράσχου, ζωὴν τὴν ἄληκτον.

Πνεῦμα τὸ πανάγιον καὶ εὐθές, τὸ πυρὸς ἐν εἴδει, ἀποστόλοις καταπεμφθέν, 
δρόσισον τὴν γῆν σου, ὅτι ἐκαυματίσθη, βροτῶν ἁμαρτανόντων, ἀτόποις πράξεσι.
 
Παῖδας τρισαρίθμους τοὺς εὐαγεῖς, ὁ τὸ πάλαι σώσας, ἐν καμίνῳ χαλδαϊκῇ, 
Κύριε νῦν φεῖσαι,τῆς γῆς ἐμπιμπραμένης, ὑπὸ ἀνθρωποκτόνου, ὀργάνων ὄφεως.

Ξύλα καρποφόρα ἀπὸ πυρός, ἐλαίας ἀμπέλους, οἷς παρέχεις ἡμῖν τροφήν,
τήρησον Παντάναξ, καρποὺς αὐτῶν πληθύνων, εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν, τοῦ σοῦ ὀνόματος.
Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἐκ πυρὸς ὀλεθρίου τὸν κόσμον φύλαξον, ὁ διασώσας τὸ πάλαι ἐκ τῆς καμίνου πυρός, τὴν τριάδα τῶν δικαίων Λόγε παίδων σου,
ὅτι δολίως ἐν τῇ γῇ, ὁλοκαύτωμα δεινόν, τὰ ὄργανα τοῦ Βελίαρ, μελετῶσιν ἐν ταῖς καρδίαις, τοῦ ἀπολέσαι ἐν αὐτῇ τὴν ζωήν.Δεν υπάρχουν σχόλια: