ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Απόστολοι Ιούδας ο Θαδδαίος και Ιούδας ο Αδελφόθεος: Ταυτίζονται ή πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα;


Από το αγαπητό μας ιστολόγιο Ελληνική Ναυς

Μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να κατεβάσετε την εργασία στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ:Η Ιεραποστολική Ομάδα "Ελληνική Ναυς" ανέθεσε πριν λίγο καιρό την εκπόνηση εργασίας σχετικά με το ζήτημα της ταύτισης δύο μεγάλων Αποστόλων: του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου και του Αγίου Ιούδα του Αδελφοθέου.
Η εργασία εκπονήθηκε από τον θεολόγο κ. Μιχαήλ Μπερκουτάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε πληθώρα πηγών με εστίαση φυσικά στην Καινή Διαθήκη. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε πλέον την παρούσα εργασία προς ενημέρωση όλων των πιστών, ιδιαίτερα εκείνων που ευλαβούνται πολύ τους δύο μεγάλους Αγίους. Όπως γίνεται αντιληπτό από την εργασία, είναι λανθασμένη η ταύτιση των δύο Αγίων, αν και έχει επικρατήσει αυτή η εκδοχή στις  περισσότερες διαδικτυακές πηγές. 
Παρακαλούμε ιδιαιτέρως όποιος έχει οποιαδήποτε παρατήρηση, ακόμα και διαφωνία, να την διατυπώσει με όσο το δυνατό πιο απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα απάντησης στο πνεύμα πάντα της αναζήτησης της αλήθειας.

Αντί επιλόγου παραθέτουμε την τελευταία παράγραφο της εργασίας:

"... δο­ξά­ζου­με τὸν Πα­νά­γιο Θε­ό, για­τὶ μᾶς ἀ­ξί­ω­σε νὰ ὁ­λο­κλη­ρώ­σου­με τὸ δύ­σκο­λο ἔρ­γο ποὺ χά­ριν ὑ­πα­κο­ῆς ἀ­να­λά­βα­με, μᾶς ἐ­νί­σχυ­σε κα­τὰ τὴν ἐ­πί­πο­νη ἐρ­γα­σί­α μας καὶ μὲ τὶς εὐ­χὲς τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ μας πα­τέ­ρα ἐ­ναρ­γῶς κα­τεύ­θυ­νε τὰ δι­α­βή­μα­τά μας. Εὐ­χό­μα­στε οἱ ἅ­γιοι ἀ­πό­στο­λοι Ἰ­ού­δας ἀ­δελ­φό­θε­ος καὶ Ἰ­ού­δας ὁ Θαδ­δαῖ­ος νὰ φω­τί­σουν τοὺς ἀ­δελ­φούς μας, ὥ­στε νὰ ἐν­νο­ή­σουν τὴν ἀ­λή­θεια τῶν λό­γων μας. Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με θερ­μὰ τὸν ἀ­γα­πη­τὸ κα­θη­γη­τή κ. Κ. Σι­α­μά­κη γιὰ τὶς πο­λύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες ποὺ μᾶς ἔδωσε,  γιὰ τὴ συμ­βου­λευ­τι­κή του ὑ­πο­στή­ρι­ξη καὶ γιὰ τὴ φι­λο­λο­γι­κὴ ἐ­πι­μέ­λεια τοῦ κει­μέ­νου. Πα­ρα­κα­λοῦ­με τέ­λος τοὺς ἀ­να­γνῶ­στες νὰ ἀ­πο­δώ­σουν ἀ­πο­κλει­στι­κὰ σὲ ἐ­μᾶς τὶς ὅ­ποι­ες ἀ­τέ­λει­ες ἀ­δυ­να­μί­ες τοῦ ἄ­τε­χνου λό­γου μας."

Συντονιστής: Γεώργιος Κεφαλιακός 
Εκπρόσωπος Ελληνικής Νεώς

Δείτε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: