ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Προσευχή για την Ουκρανία ! Молитва за мир в Украине ! Молитва за мир в Україні !

Ένα πολύγλωσσο πνευματικό κάλεσμα από το Ιστολόγιο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής.

Με θλίψη βλέπουμε την κατάσταση στην Ουκρανία. Το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα ( κινούμενο από αντιχριστιανικά και οικονομικά κίνητρα ), για γεωπολιτικές σκοπιμότητες, οδηγεί σε σύγκρουση δύο Ορθόδοξους Χριστιανικούς λαούς. Εμείς, μακριά από πολιτικές και εθνοφυλετικές σκοπιμότητες, ας προσευχηθούμε στον αληθινό Θεό να φωτίσει τους ηγέτες, να χαρίσει την ειρήνη στη περιοχή και να αποτρέψει τον πόλεμο, με τις προσευχές της Παναγίας και των Αγίων.Ορθόδοξοι Χριστιανοί όλου του κόσμου, αδέλφια μας Ορθόδοξοι Ουκρανοί και Ρώσοι, ενωθείτε σε αγώνα προσευχής για την ειρήνη στη περιοχή. Προσπαθήστε να μείνετε μακριά από το μίσος που σπέρνουν πολιτικές ιδεολογίες και συμφέροντα. Μείνετε ενωμένοι και αδελφωμένοι. Είστε αδέλφια μας, είστε πνευματικά αδέλφια, βαπτισμένοι και χρισμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αφήστε αυτούς που σας εκμεταλλεύονται για να προκαλέσουν κρίση πολιτική και οικονομική στην Ουκρανία, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη του Ιησού Χριστού και την αληθινή Εκκλησία ! Σταματήστε την αιματοχυσία και τον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο, στον οποίο σας οδήγησαν οι πολιτικοί. Τώρα που αρχίζει η Σαρακοστή, ας κυριαρχήσει η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η ομόνοια, η αδελφοσύνη.

Να έχουμε στη προσευχή μας τους αδελφούς μας Ορθόδοξους Χριστιανούς, Ουκρανούς και Ρώσους. Οι Επίσκοποι και οι ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρωσία και της Ουκρανίας να προστατεύσουν το ορθόδοξο ποίμνιο. Να κρατήσουμε ουδετερότητα στα γεγονότα και να μην αφήσουμε να “μολυνθεί” η Ορθόδοξη Σαρακοστή, οδεύοντας προς το Ορθόδοξο Χριστιανικό Πάσχα. Ουκρανοί και Ρώσοι να γεμίσουν τις ορθόδοξες εκκλησίες και να προσευχηθούν για την Ειρήνη.

С грустью мы видим ситуацию в Украине . Глобальная политическая и экономическая система ( управляется антихристианских и финансовых стимулов ) , для геополитических соображений , что привело к столкновению двух народов православных . Мы , от политических и ethnoracial соображений , помолимся Богу , чтобы просветить лидеров дать мир в регионе и предотвратить войну , с молитвами Марии и святых.

Православные христиане по всему миру , наши братья православные украинцы и русские объединиться для борьбы молитву за мир в регионе. Попробуйте держаться подальше от ненависти сеять политические идеологии и интересов . Будьте едины в братстве . Вы наши братья , вы духовные братья и сестры, крещеные и помазанники в Православной Церкви . Оставьте их в своих интересах , чтобы вызвать политический и экономический кризис в Украине , и не имеют ничего общего с любовью Иисуса Христа и истинной Церкви ! Остановите кровопролитие и братоубийственную гражданскую войну , что привело вас политиков . В начале Великого поста , пусть освоили любовь, прощение , согласие, братство. 


У иметь в молитве наши братья православные , украинцы и русские . Епископы и священники Православной Церкви в России и на Украине , чтобы защитить православную паству . Чтобы сохранить нейтралитет события и не позволить ” заражены ” православных поста , направляясь к православной христианской Пасхи. Украинцы и россияне заполнить православных церквей и молиться за мир .
 

З сумом ми бачимо ситуацію в Україні . Глобальна політична та економічна система (управляється антихристиянських і фінансових стимулів ) , для геополітичних міркувань , що призвело до зіткнення двох народів православних. Ми , від політичних та ethnoracial міркувань , помолимося Богу , щоб просвітити лідерів дати мир в регіоні та запобігти війні , з молитвами Марії і святих.
 

Православні християни по всьому світу , наші брати православні українці і росіяни об’єднатися для боротьби молитву за мир в регіоні. Спробуйте триматися подалі від ненависті сіяти політичні ідеології та інтересів . Будьте єдині в братерстві. Ви наші брати , ви духовні брати і сестри , хрещені і помазаники в Православній Церкві. Залиште їх в своїх інтересах , щоб викликати політичну та економічну кризу в Україні , і не мають нічого спільного з любов’ю Ісуса Христа і істинної Церкви ! Зупиніть кровопролиття і братовбивчу громадянську війну , що привело вас політиків. На початку Великого посту , нехай освоїли любов , прощення , порозуміння, братерство.
 

У мати в молитві наші брати православні , українці та росіяни. Єпископи і священики Православної Церкви в Росії і на Україні , щоб захистити православну паству . Щоб зберегти нейтралітет події і не дозволити ” заражені ” православних поста , прямуючи до православної християнської Пасхи. Українці і росіяни заповнити православних церков і молитися за мир.
 

З сумам мы бачым сітуацыю ў Украіне. Глабальная палітычная і эканамічная сістэма ( кіруецца антыхрысьціянскіх і фінансавых стымулаў ) , для геапалітычных меркаванняў , што прывяло да сутыкнення двух народаў праваслаўных . Мы , ад палітычных і ethnoracial меркаванняў , памолімся Богу , каб адукаваць лідэраў даць мір у рэгіёне і прадухіліць вайну , з малітвамі Марыі і святых.
 

Праваслаўныя хрысціяне па ўсім свеце , нашы браты праваслаўныя ўкраінцы і рускія аб’яднацца для барацьбы малітву за мір у рэгіёне. Паспрабуйце трымацца далей ад нянавісці сеяць палітычныя ідэалогіі і інтарэсаў. Будзьце адзіныя ў братэрства . Вы нашы браты , вы духоўныя браты і сёстры , хрышчоныя і памазанца ў Праваслаўнай Царквы. Пакіньце іх у сваіх інтарэсах , каб выклікаць палітычны і эканамічны крызіс у Украіне , і не маюць нічога агульнага з любоўю Ісуса Хрыста і праўдзівай Царквы! Спыніце кровапраліцце і братазабойчую грамадзянскую вайну , што прывяло вас палітыкаў . У пачатку Вялікага посту , хай асвоілі любоў , прабачэнне , згоду , братэрства .
 

У мець у малітве нашы браты праваслаўныя , украінцы і рускія. Біскупы і святары Праваслаўнай Царквы ў Расіі і на Украіне , каб абараніць праваслаўную паству. Каб захаваць нейтралітэт падзеі і не дазволіць ” заражаныя ” праваслаўных паста , накіроўваючыся да праваслаўнай хрысціянскай Вялікадня. Украінцы і расейцы запоўніць праваслаўных цэркваў і маліцца за мір .
 

С тъга ние виждаме ситуацията в Украйна. На световната политическа и икономическа система ( задвижван от анти – християнски и финансови стимули ) , за геополитическите съображения , което води до сблъсък на две православни християнски народи . Ние , далеч от политическите и ethnoracial съображения , нека да се молим на Бог да просветли лидерите да дам мир в региона и да се предотврати войната , заедно с молитвите на Богородица и светиите .
 

Православните християни по света , нашите братя православни украинци и руснаци обединят, за да се бори молитва за мир в региона . Опитайте се да стоят настрана от омраза сеят политически идеологии и интереси. Останете обединени в братство . Вие сте наши братя , вие сте духовни братя и сестри, кръстени и помазани в Православната църква . Оставете ги да си предимство да доведе до политическа и икономическа криза в Украйна , и нямат нищо общо с любовта на Исус Христос и истинската църква ! Спрете кръвопролитията и братоубийствената гражданска война , която доведе политици. В началото на Великия пост , нека усвоили любов, прошка , мир , братство .
 

Смятате мечка в молитва нашите братя православни християни, украинци и руснаци . Епископите и свещениците на православната църква в Русия и Украйна, за да защитават православното паство . За да се запази неутралността на събития , а не да ” заразени ” православните пости , отправяйки към православната християнска Великден. Украинци и руснаци за запълване на православните църкви и да се молят за мир.

მწუხარებით ჩვენ ვხედავთ რა ხდება უკრაინაში. გლობალური ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემის ( ამოძრავებს ანტიქრისტიანულ და ფინანსური წახალისების ), გეოპოლიტიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე , რასაც დაპირისპირება ორ მართლმადიდებელ ერს. ჩვენ , დაშორებული პოლიტიკური და ethnoracial მოსაზრებები, მოდით ვილოცოთ ღმერთს enlighten ლიდერები , რათა რეგიონში მშვიდობის და თავიდან ავიცილოთ ომი, ერთად ლოცვა მერი და Saints. 


მართლმადიდებელი ქრისტიანები მთელს მსოფლიოში, ჩვენი ძმები მართლმადიდებელი უკრაინელები და რუსები გაერთიანებას ბრძოლა ლოცვა მშვიდობა რეგიონში. ცდილობენ დაანებოს სიძულვილის sow პოლიტიკური იდეოლოგიები და ინტერესებს. იყავი გაერთიანებული საძმოს. თქვენ ჩვენი ძმები ხართ, სულიერი ძმა, მოინათლა და სცხო მართლმადიდებელი ეკლესია. დატოვეთ თქვენი უპირატესობა გამოიწვიოს ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი უკრაინაში , და არაფერ შუაშია სიყვარული იესო ქრისტე და ჭეშმარიტი ეკლესია ! შეწყდეს სისხლისღვრა და ძმათამკვლელი სამოქალაქო ომი , რამაც თქვენ პოლიტიკოსები. დაწყების მარხვის , მოდით აითვისა სიყვარული, შენდობა, Concord, ძმობა. 


გავაკეთოთ დათვი ლოცვა ჩვენი ძმები მართლმადიდებელი ქრისტიანები, უკრაინელები და რუსები. ეპისკოპოსები და მღვდლები ეკლესიის რუსეთსა და უკრაინაში უნდა დაიცვას მართლმადიდებელი სამწყსოს. შენარჩუნება ნეიტრალიტეტის ღონისძიებები და არ მისცეს “ინფიცირებული” მართლმადიდებელი მარხვის, სასაქონლო მართლმადიდებლური აღდგომა. უკრაინელები და რუსები შევსება მართლმადიდებლურ ტაძარში და ილოცეთ მშვიდობის. 


Cu tristețe vom vedea situația din Ucraina . Sistemul politic și economic global ( condus de stimulente anti – creștine și financiare ) , pentru considerente geopolitice , ceea ce duce la un conflict de două națiuni creștine ortodoxe . Noi , departe de considerații politice și ethnoracial , să ne rugăm lui Dumnezeu să lumineze pe liderii pentru a da pacea în regiune și pentru a preveni războiul , împreună cu rugăciunile Mariei și sfinților . 


Creștinii ortodocși din întreaga lume , pe frații noștri ortodocși ucraineni și ruși se unesc pentru a lupta rugăciune pentru pacea în regiune . Încearcă să stai departe de ură semăna ideologii și interese politice . Rămâne unit în frăție . Vă sunt frații noștri , sunteți frați și surori spirituale , botezați și unși în Biserica Ortodoxă . Lasă -le in avantajul tau pentru a provoca crize politice și economice în Ucraina , și nu au nimic de -a face cu dragostea lui Isus Hristos și Biserica adevărată ! Opri vărsarea de sânge și război civil fratricid , pe care te-au condus politicienii . La începutul Postului Mare , lăsați iubirea stăpânit , iertare , înțelegere , fraternitate .
 

Face urs în rugăciune frații noștri creștini ortodocși , ucraineni și ruși . Episcopii și preoții Bisericii Ortodoxe din Rusia și Ucraina pentru a proteja turma ortodoxă . Pentru a păstra evenimentele de neutralitate și nu lăsați ” infectat ” ortodocși Postul Mare , de a merge la Paștele creștin ortodox . Ucraineni și ruși pentru a umple bisericile ortodoxe și să se roage pentru pace.

Са тугом видимо ситуацију у Украјини . Глобална политички и економски систем ( вођен против хришћанских и финансијских подстицаја ) , за геополитичких разматрања , што је довело до сукоба два православних народа . Ми , далеко од политичких и етхнорациал разматрања , помолимо се Богу да просветли лидере да дају мира у региону и да се спречи рат , са молитвама Марије и светаца .
 

Православни хришћани широм света , наша браћа православни Украјинци и Руси уједине у борби против молитву за мир у региону . Покушајте да остану далеко од мржње сеје политичке идеологије и интереса . Останите уједињени у братству . Ви сте наша браћа , ви сте духовна браћа и сестре , крштени и помазани у Православној Цркви . Оставите их у своју корист да изазове политичку и економску кризу у Украјини , и немају никакве везе са љубављу Исуса Христа и истините Цркве ! Зауставите крвопролиће и братоубилачки грађански рат , који вас је довео политичаре . На почетку поста , нека савладали љубав , праштање , слога , братство .
 

Да ли медведа у молитви наша браћа православни хришћани , Украјинци и Руси . Епископи и свештеници Српске православне цркве у Русији и Украјини да заштити православну паству . Да би неутралност догађаје и не дозволити ” заразио ” православне поста, иде на православне Ускрс . Украјинци и Руси да попуните православних цркава и да се моле за мир .
Ze smutkiem widzimy sytuację na Ukrainie . Globalny system polityczny i gospodarczy ( napędzane przez antychrześcijańskich i finansowych zachęt ) , ze względów geopolitycznych , co prowadzi do starcia dwóch narodów prawosławny chrześcijańskich. My , z dala od czynników politycznych i ethnoracial , módlmy się do Boga, aby oświecić przywódców dać spokój w regionie i zapobiec wojnie , z modlitwami Maryi i świętych .
 

Prawosławni na całym świecie , nasi bracia prawosławni Ukraińcy i Rosjanie zjednoczyć w walce modlitwy o pokój w regionie . Staraj się trzymać z dala od nienawiści siać ideologie i interesy polityczne . Pozostać zjednoczona w braterstwie . Jesteście naszymi braćmi , jesteś rodzeństwo duchowe, ochrzczeni i namaszczeni w Kościele prawosławnym . Zostaw je na swoją korzyść , aby spowodować kryzys polityczny i gospodarczy na Ukrainie , i nie mają nic wspólnego z miłością Jezusa Chrystusa i prawdziwego Kościoła ! Powstrzymać rozlew krwi i bratobójczą wojnę domową , która doprowadziła Cię polityków . Na początku Wielkiego Postu , niech opanował miłość , przebaczenie, zgoda , braterstwo .
 

Czy Bear w modlitwie naszych braci prawosławnych chrześcijan , Ukraińcy i Rosjanie . Biskupi i księża Kościoła prawosławnego w Rosji i na Ukrainie , aby chronić stada prawosławnego . Zachować wydarzenia neutralności i nie pozwolić ” zainfekowany ” prawosławnych Wielki Post , pozycji do prawosławnej chrześcijańskiej Wielkanocy . Ukraińcy i Rosjanie , aby wypełnić cerkwie i modlić się o pokój.
 

Se smutkem jsme vidět situaci na Ukrajině . Globální politický a ekonomický systém ( poháněné anti- křesťanské a finančních pobídek ) , geopolitických úvah , což vede ke střetu dvou ortodoxní křesťanské národy . My , od politických a ethnoracial úvah , pojďme se modlit k Bohu, aby osvítil vůdce , aby mír v regionu a aby se zabránilo válce , s modlitbami Marie a svatých .
 

Ortodoxní křesťané po celém světě , naši bratři ortodoxní Ukrajinci a Rusové sjednotit k boji modlitbu za mír v regionu . Snažte se držet dál od nenávisti zasít politické ideologie a zájmy . Zůstaňte jednotní v bratrství . Ty jsou naši bratři , jste duchovní sourozenci , pokřtění a pomazaní v pravoslavné církvi . Nechte je ke svému prospěchu způsobit politickou a ekonomickou krizi na Ukrajině , a nemají nic společného s láskou Ježíše Krista a pravé církve ! 
Zastavte krveprolití a bratrovražedné občanské války , která vám vedlo politiky . Na začátku postní doby , ať zvládl láska , odpuštění , svornost , bratrství .
Líbí se medvěd v modlitbě naši bratři ortodoxní křesťané , Ukrajinci a Rusové . Biskupové a kněží Pravoslavné církve v Rusku a na Ukrajině chránit pravoslavné stádo . Pro udržení neutrality události a nedovolí ” infikován ” pravoslavné postní , míří do pravoslavné křesťanské Velikonoce . Ukrajinci a Rusové vyplnit pravoslavných církví a aby se modlili za mír . 


So smútkom sme vidieť situáciu na Ukrajine . Globálny politický a ekonomický systém ( poháňané anti – kresťanské a finančných stimulov ) , geopolitických úvah , čo vedie k stretu dvoch ortodoxnej kresťanskej národy . My , od politických a ethnoracial úvah , poďme sa modliť k Bohu , aby osvietil vodcu , aby mier v regióne a aby sa zabránilo vojne , s modlitbami Márie a svätých .
Ortodoxní kresťania po celom svete , naši bratia ortodoxné Ukrajinci a Rusi zjednotiť k boju modlitbu za mier v regióne . Snažte sa držať ďalej od nenávisti zasiať politickej ideológie a záujmy . Zostaňte jednotní v bratstvo . 

Tie sú naši bratia , ste duchovné súrodenci , pokrstení a pomazaní v pravoslávnej cirkvi . Nechajte ich k svojmu prospechu spôsobiť politickú a ekonomickú krízu na Ukrajine , a nemajú nič spoločné s láskou Ježiša Krista a pravej cirkvi ! Zastavte krviprelievania a bratovražedné občianskej vojny , ktorá vám viedlo politiky . Na začiatku Pôstneho obdobia , nech zvládol láska , odpustenie , svornosť , bratstvo .
 

Páči sa medveď v modlitbe naši bratia ortodoxní kresťania , Ukrajinci a Rusi . Biskupi a kňazi Pravoslávnej cirkvi v Rusku a na Ukrajine chrániť pravoslávnej stádo . Pre udržanie neutrality udalosti a nedovolí ” infikovaný ” pravoslávnej pôstne , mieri do pravoslávnej kresťanskej Veľká noc . Ukrajinci a Rusi vyplniť pravoslávnych cirkví a aby sa modlili za mier .
 

Su liūdesiu matome situaciją Ukrainoje. Pasaulio politinis ir ekonominis sistema ( varoma antikrikščioniškų ir finansines paskatas ) , dėl geopolitinių sumetimų , todėl dviejų stačiatikių tautų konflikto . Mes , atokiau nuo politinių ir ethnoracial aplinkybes , mums melsti Dievą , kad apšviestų lyderius suteikti taiką regione ir užkirsti kelią karui , su Marijos ir šventųjų maldomis .
 

Stačiatikių krikščionių visame pasaulyje, mūsų broliai stačiatikiai ukrainiečiai ir rusai susivienyti kovai su malda už taiką regione. Stenkitės likti nuošalyje nuo neapykantos sėti politines ideologijas ir interesus. Likti vieninga ir brolybės . Jūs esate mūsų broliai , esate dvasiniai broliai ir seserys , pakrikštyti ir patepė stačiatikių bažnyčia. Palikite juos savo pranašumą sukelti politinę ir ekonominę krizę Ukrainoje, ir neturi nieko bendro su Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios tikrosios meilės ! Sustabdyti kraujo praliejimą ir brolžudiško pilietinį karą , po kurio jums politikus . Tuo gavėnios pradžios , jau įvaldę meilės , atlaidumo , santarvės , brolybė .
 

Ar lokys maldoje mūsų broliai stačiatikių , ukrainiečiai ir rusai . Vyskupai ir kunigai Stačiatikių Bažnyčios Rusijoje ir Ukrainoje , siekiant apsaugoti stačiatikių avis. Išlaikyti neutralumo renginius ir neleisti ” užsikrėtę ” stačiatikius gavėnios , pozicijoje stačiatikių krikščionių Velykas. Ukrainiečiai ir rusai užpildyti stačiatikių bažnyčias ir melstis už taiką
 

Surullisena näemmeUkrainan tilanteesta . Maailmanlaajuisen poliittisen ja taloudellisen järjestelmän ( ohjaa anti – Christian ja taloudelliset kannustimet ) , ja geopoliittinen tilanne , joka johtaayhteentörmäys kahden ortodoksisen kristittyjen kansojen . Me , kaukana poliittisesta ja ethnoracial näkökohdat Rukoilkaamme Jumalaa valistaajohtajalle antaa rauhaa alueella ja estääsodan , rukousten kanssa Marian jaSaints .
 

Ortodokseja ympäri maailmaa, veljiämme Ortodoksinen ukrainalaiset ja venäläiset yhdistävät taistella rukous rauhan alueella . Yritä pysyä poissa vihaa kylvää poliittiset ideologiat ja etuja. Pysymään yhtenäisinä veljeyden . Olet veljiämme , olet hengellinen sisarukset , kastettu ja voiteli ortodoksisessa kirkossa . Jätä niitä sinun eduksesi aiheuttaa poliittinen ja taloudellinen kriisi Ukrainassa , ja ei ole mitään tekemistärakkauden Jeesuksen Kristuksen jatosi kirkko ! Verenvuodatuksen lopettamiseksi ja veljessodan sisällissota , joka johdatti sinut poliitikot . Alussa paaston , anna hallitsee rakkaus , anteeksianto , Concord, veljeys .
 

Onko karhu rukouksessa veljiämme ortodokseja , ukrainalaisia ​​ja venäläisiä . Piispat ja papitortodoksisen kirkon Venäjällä ja Ukrainassa suojellaortodoksisen laumaa . Pitää puolueettomuus tapahtumia ja anna ” tartunnan “ortodoksisen paaston , menossaortodoksikristitty pääsiäisen . Ukrainalaiset ja venäläiset täyttääortodoksisia kirkkoja ja rukoilemaan rauhan.

Ar skumjām mēs redzam situāciju Ukrainā . Globālā politiskā un ekonomiskā sistēma ( vada anti- kristiešu un finanšu stimuliem ) , par ģeopolitisku apsvērumu dēļ, kā rezultātā sadursme divu pareizticīgo kristiešu tautām . Mēs , prom no politiskiem un ethnoracial apsvērumiem , lūgsim Dievu, lai izglītot vadītājus dot mieru šajā reģionā , un , lai novērstu karu , ar lūgšanām Mariju un svēto .


Ortodoksālie kristieši visā pasaulē , mūsu brāļi pareizticīgo ukraiņi un krievi apvienojas, lai cīnītos lūgšanu par mieru šajā reģionā . Mēģināt apturēt prom no naida sēt politiskās ideoloģijas un intereses . Palikt vienota brālību. Jums ir mūsu brāļi , jūs esat garīgie brāļi un māsas , kristītie un svaidīja ar pareizticīgo baznīcas . Atstāt tos savā labā , lai radītu politisko un ekonomisko krīzi Ukrainā , un nav nekāda sakara ar mīlestību Jēzus Kristus un patieso baznīcu! Apturēt asinsizliešanu un fratricidal pilsoņu karš , kas noveda jūs politiķiem . Sākumā Lent , lai apguvis mīlestība , piedošana , Concord , brālība .
 

Vai lāci lūgšanā mūsu brāļi pareizticīgie kristieši , ukraiņi un krievi . Bīskapi un priesteri Pareizticīgo baznīcas Krievijā un Ukrainā , lai aizsargātu pareizticīgo saimi . Lai saglabātu neitralitāti notikumus un neļaut ” inficēti” Pareizticīgo Lent , dodas uz pareizticīgo kristiešu Lieldienām . Ukraiņi un krievi aizpildīt pareizticīgo baznīcas un lūgties par mieru .
 

Kurbuse näeme olukorda Ukrainas . Globaalse poliitilise ja majandusliku süsteemi ( ajendatud anti- Christian ja rahalised stiimulid ) , geopoliitilised kaalutlused , mille tulemusena kokkupõrge kahe õigeusu Christian rahvad. Me eemale poliitiline ja ethnoracial kaalutlustel palvetame Jumala poole, et valgustadaliidrid anda piirkonna rahu ja vältida sõda , palvetele Maarja japühad .
 

Õigeusklikud kogu maailmas, meie vennad Orthodox ukrainlased ja venelased ühendama, et võidelda palve rahu piirkonnas. Proovige eemale vaenu külvata poliitilisi ideoloogiaid ja huvisid. Hoia Ühinenud vennaskonna . Te olete meie vennad , olete vaimsed vennad , ristitud ja võitud õigeusu kirikus . Jäta nad oma eelise tekitada poliitilist ja majanduslikku kriisi Ukrainas , ja ei ole midagi pistmist armastusega Jeesuse Kristuse jaõige kirik ! Verevalamise lõpetamiseks ja vennamõrvalik kodusõda , mis tõi sind poliitikud. Alguses paast , las õppinud armastust , andestust , sõpruskond , vennaskond .
 

Pidage palve meie vennad õigeusklikud , ukrainlased ja venelased . Piiskopid ja preestridõigeusu kirik Venemaal ja Ukrainas , et kaitsta Orthodox karja . Et hoida neutraalsus sündmuste ja ei lase ” nakatunud ” õigeusu paast pealkirja õigeusu kristlik lihavõtted . Ukrainlased ja venelased täita õigeusu kirikute ja palvetada rahu .

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δεκάδες εικόνες κλαίνε σε μοναστήρια της Ουκρανίας και της Ρωσίας - από εδώ: http://www.pentapostagma.gr/2014/03/%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1.html#comment-112898

Σε πολλές μονές των δύο ορθόδοξων χωρών παρατηρείται έντονα αυτό το διάστημα αυτό το δυσεξήγητο φαινόμενο.Πολλοί μιλούν για σημείο αλλά και για παγκόσμια επερχόμενα γεγονότα.

Μέσα και στις δυο χώρες το φαινόμενο παρατηρείται σε εικόνες μιας δωδεκάδας μονών, λέει ο Tomasz Terlikowski σε πολωνικό ορθόδοξο site. Η τηλεόραση τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρωσία παρουσιάζει εκτενή ρεπορτάζ για το θέμα. Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι παρατηρείται ένας συγχρονισμός στην εκδήλωση του φαινομένου.

“Μπορεί να προοιωνίζει άσχημες εξελίξεις;” αναρωτιέται ο συντάκτης του άρθρου αφού στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανάλογα σημεία ερμηνεύονται ως θεοσημείες και υπερφυσικά γεγονότα που καλούν σε μετάνοια και προδικάζουν δύσκολους καιρούς. Οι δακρυροούσες εικόνες θεωρούνται θαυματουργές και αποτελούν μέρος της Ορθόδοξης παράδοσης ενώ τιμώνται ιδιαίτερα από τους πιστούς.

Δακρυροούσες εικόνες αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε Rostov-sur -le-Don ,Οδησσό, Rivne , Novokuznetsk .

Ανάλογα φαινόμενα τέτοιας κλίμακας είχαν παρατηρηθεί μόνο τις παραμονές της εκδήλωσης της Οκτωβριανής Επανάστασης και πριν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Πρόκειται για σημείο επερχόμενου πολέμου;